Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,622,019  
1,604,610  
1,516,657  
1,477,047  
1,356,675  
267,535  
329,638  
316,806  
301,685  
245,168  
51,075  
55,457  
88,241  
77,451  
33,997  
0  
39,775  
0  
0  
0  
136,712  
150,811  
158,534  
158,553  
116,918  
60,785  
62,768  
63,303  
62,387  
68,083  
18,964  
20,827  
6,728  
3,295  
26,170  
1,354,484  
1,274,972  
1,199,851  
1,175,362  
1,111,507  
0  
0  
0  
0  
0  
1,116,131  
1,145,427  
528,496  
548,083  
563,568  
0  
0  
0  
0  
0  
115,967  
111,164  
656,266  
620,571  
541,087  
106,488  
125  
125  
125  
125  
15,898  
18,256  
14,964  
6,582  
6,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,622,019  
1,604,610  
1,516,657  
1,477,047  
1,356,675  
619,754  
629,767  
480,691  
453,489  
371,893  
137,094  
208,821  
91,962  
65,874  
81,657  
482,659  
420,946  
388,730  
387,614  
290,236  
1,002,265  
974,843  
1,035,966  
1,023,558  
984,782  
1,002,265  
974,843  
1,035,966  
1,023,558  
984,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0