Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,212,463  
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
3,620,221  
3,794,495  
3,571,106  
3,680,358  
3,211,314  
319,478  
427,352  
471,789  
570,999  
533,600  
0  
0  
0  
0  
0  
1,351,668  
1,249,984  
1,125,687  
1,076,161  
869,366  
1,887,155  
1,986,793  
1,862,573  
1,913,907  
1,699,537  
61,920  
130,366  
111,057  
119,290  
108,810  
592,242  
609,832  
620,643  
625,505  
507,134  
30  
30  
30  
30  
30  
568,217  
548,663  
550,511  
457,464  
469,462  
0  
0  
0  
0  
0  
4,933  
40,498  
50,881  
152,031  
23,732  
0  
0  
0  
0  
0  
19,062  
20,641  
19,222  
15,980  
13,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,212,463  
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
1,253,031  
1,673,775  
1,376,996  
1,598,160  
1,312,977  
1,252,730  
1,673,444  
1,376,636  
1,597,771  
1,312,559  
301  
331  
360  
389  
419  
2,959,432  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
2,959,432  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0