Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,150,559  
4,212,463  
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
4,003,892  
3,620,221  
3,794,495  
3,571,106  
3,680,358  
162,803  
319,478  
427,352  
471,789  
570,999  
0  
0  
0  
0  
0  
1,726,149  
1,351,668  
1,249,984  
1,125,687  
1,076,161  
1,949,134  
1,887,155  
1,986,793  
1,862,573  
1,913,907  
165,806  
61,920  
130,366  
111,057  
119,290  
1,146,667  
592,242  
609,832  
620,643  
625,505  
30  
30  
30  
30  
30  
1,109,123  
568,217  
548,663  
550,511  
457,464  
0  
0  
0  
0  
0  
18,109  
4,933  
40,498  
50,881  
152,031  
0  
0  
0  
0  
0  
19,405  
19,062  
20,641  
19,222  
15,980  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,150,559  
4,212,463  
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
2,080,015  
1,253,031  
1,673,775  
1,376,996  
1,598,160  
1,760,539  
1,252,730  
1,673,444  
1,376,636  
1,597,771  
319,476  
301  
331  
360  
389  
3,070,544  
2,959,432  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
3,070,544  
2,959,432  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0