Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,503,683  
6,509,996  
7,370,345  
7,919,210  
7,176,056  
5,427,448  
6,430,494  
7,290,046  
7,833,013  
7,113,172  
5,408,072  
6,427,809  
7,285,630  
7,828,908  
7,024,172  
19,376  
2,685  
4,416  
4,105  
89,000  
76,235  
79,502  
80,299  
86,196  
62,884  
0  
0  
0  
0  
0  
16,226  
18,226  
19,047  
20,489  
22,595  
0  
0  
0  
0  
0  
1,512  
1,512  
694  
136  
136  
58,497  
59,764  
60,557  
65,571  
40,153  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,503,683  
6,509,996  
7,370,345  
7,919,210  
7,176,056  
1,887,741  
2,867,018  
3,595,086  
4,323,223  
3,584,778  
1,798,723  
2,753,315  
3,418,295  
4,152,209  
3,375,088  
89,018  
113,703  
176,791  
171,014  
209,691  
3,615,942  
3,642,978  
3,775,259  
3,595,986  
3,591,278  
3,615,942  
3,642,978  
3,775,259  
3,595,986  
3,591,278  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0