Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,160,412  
7,242,960  
6,565,028  
6,187,155  
5,503,683  
7,007,205  
7,023,103  
6,494,623  
6,115,162  
5,427,448  
6,838,845  
7,007,669  
6,477,583  
6,069,552  
5,408,072  
168,360  
15,434  
17,041  
45,611  
19,376  
153,207  
219,858  
70,404  
71,992  
76,235  
0  
0  
0  
0  
0  
11,450  
9,907  
12,482  
15,053  
16,226  
0  
0  
0  
0  
0  
4,104  
6,940  
2,713  
954  
1,512  
137,653  
203,011  
55,210  
55,986  
58,497  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,160,412  
7,242,960  
6,565,028  
6,187,155  
5,503,683  
3,547,479  
3,191,354  
2,772,229  
2,689,163  
1,887,741  
3,547,479  
3,089,095  
2,688,351  
2,642,796  
1,798,723  
0  
102,259  
83,878  
46,367  
89,018  
3,612,933  
4,051,606  
3,792,799  
3,497,992  
3,615,942  
3,612,933  
4,051,606  
3,792,799  
3,497,992  
3,615,942  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0