Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
723,555  
663,244  
747,774  
749,344  
761,566  
638,624  
573,276  
650,930  
645,525  
659,987  
44,480  
8,553  
61,019  
22,246  
28,237  
16,526  
22,526  
22,526  
7,200  
7,200  
436,339  
399,942  
415,978  
457,929  
476,059  
132,879  
132,742  
145,325  
148,843  
139,433  
8,401  
9,513  
6,081  
9,308  
9,058  
84,931  
89,968  
96,844  
103,819  
101,578  
445  
380  
380  
296  
296  
65,084  
68,591  
72,609  
75,694  
72,011  
0  
0  
0  
0  
0  
333  
472  
368  
1,375  
3,523  
162  
125  
125  
125  
125  
18,907  
20,399  
23,362  
26,329  
25,624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
723,555  
663,244  
747,774  
749,344  
761,566  
576,955  
506,927  
592,166  
602,173  
616,716  
572,639  
500,876  
587,032  
594,150  
608,693  
4,317  
6,052  
5,134  
8,023  
8,023  
146,599  
156,316  
155,607  
147,171  
144,850  
146,599  
156,316  
155,607  
147,171  
144,850  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0