Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
764,217  
811,196  
737,987  
723,555  
663,244  
671,040  
714,897  
649,098  
638,624  
573,276  
10,210  
31,421  
33,735  
44,480  
8,553  
18,159  
26,159  
29,659  
16,526  
22,526  
479,298  
529,431  
453,759  
436,339  
399,942  
152,669  
118,630  
124,883  
132,879  
132,742  
10,704  
9,256  
7,062  
8,401  
9,513  
93,177  
96,299  
88,889  
84,931  
89,968  
508  
442  
445  
445  
380  
62,154  
66,456  
67,454  
65,084  
68,591  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,478  
333  
472  
162  
162  
162  
162  
125  
30,353  
29,239  
19,351  
18,907  
20,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
764,217  
811,196  
737,987  
723,555  
663,244  
609,514  
654,357  
587,894  
576,955  
506,927  
607,208  
651,381  
584,247  
572,639  
500,876  
2,306  
2,976  
3,647  
4,317  
6,052  
154,703  
156,839  
150,094  
146,599  
156,316  
154,703  
156,839  
150,094  
146,599  
156,316  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0