Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
842,142  
741,297  
733,931  
635,560  
609,414  
784,536  
682,252  
674,710  
574,956  
547,670  
73,715  
64,905  
15,194  
42,507  
12,290  
11,734  
29,233  
29,233  
14,166  
12,567  
617,698  
510,095  
551,644  
433,437  
418,280  
79,726  
77,854  
78,236  
84,669  
103,337  
1,661  
165  
403  
178  
1,195  
57,607  
59,045  
59,220  
60,604  
61,744  
691  
691  
691  
691  
691  
22,357  
23,294  
23,931  
24,857  
25,527  
26,430  
26,721  
27,012  
27,303  
27,594  
0  
0  
0  
0  
0  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
3,029  
3,239  
2,486  
2,653  
2,832  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
842,142  
741,297  
733,931  
635,560  
609,414  
755,821  
656,505  
640,623  
545,159  
520,454  
745,926  
646,042  
629,567  
533,512  
508,215  
9,895  
10,463  
11,055  
11,647  
12,239  
86,321  
84,792  
93,308  
90,400  
88,959  
86,321  
84,792  
93,308  
90,400  
88,959  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0