Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,216,535  
1,305,460  
844,624  
842,142  
741,297  
919,953  
1,250,585  
788,402  
784,536  
682,252  
45,224  
121,074  
47,249  
73,715  
64,905  
13,041  
13,041  
13,041  
11,734  
29,233  
739,900  
1,033,084  
640,321  
617,698  
510,095  
118,700  
83,216  
86,503  
79,726  
77,854  
3,088  
170  
1,288  
1,661  
165  
296,581  
54,875  
56,222  
57,607  
59,045  
243,733  
728  
691  
691  
691  
19,619  
20,475  
21,416  
22,357  
23,294  
25,558  
25,848  
26,139  
26,430  
26,721  
0  
0  
0  
0  
0  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
2,571  
2,724  
2,876  
3,029  
3,239  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,216,535  
1,305,460  
844,624  
842,142  
741,297  
1,125,074  
1,214,963  
757,023  
755,821  
656,505  
1,116,106  
1,205,685  
747,437  
745,926  
646,042  
8,969  
9,277  
9,586  
9,895  
10,463  
91,461  
90,497  
87,601  
86,321  
84,792  
91,461  
90,497  
87,601  
86,321  
84,792  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0