Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
741,297  
733,931  
635,560  
609,414  
601,881  
682,252  
674,710  
574,956  
547,670  
538,858  
64,905  
15,194  
42,507  
12,290  
47,080  
29,233  
29,233  
14,166  
12,567  
12,567  
510,095  
551,644  
433,437  
418,280  
401,001  
77,854  
78,236  
84,669  
103,337  
76,832  
165  
403  
178  
1,195  
1,378  
59,045  
59,220  
60,604  
61,744  
63,023  
691  
691  
691  
691  
655  
23,294  
23,931  
24,857  
25,527  
26,366  
26,721  
27,012  
27,303  
27,594  
27,885  
0  
0  
0  
0  
0  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
3,239  
2,486  
2,653  
2,832  
3,018  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
741,297  
733,931  
635,560  
609,414  
601,881  
656,505  
640,623  
545,159  
520,454  
516,123  
646,042  
629,567  
533,512  
508,215  
502,896  
10,463  
11,055  
11,647  
12,239  
13,227  
84,792  
93,308  
90,400  
88,959  
85,758  
84,792  
93,308  
90,400  
88,959  
85,758  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0