Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,997  
168,849  
169,549  
171,093  
167,333  
32,776  
34,246  
39,482  
43,307  
56,481  
92  
304  
157  
1,560  
285  
0  
0  
0  
0  
0  
30,044  
31,297  
36,397  
38,829  
54,122  
710  
694  
910  
1,057  
1,713  
1,930  
1,951  
2,019  
1,861  
361  
135,222  
134,603  
130,066  
127,785  
110,853  
0  
0  
0  
0  
0  
3,653  
3,700  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
127,600  
126,927  
126,151  
123,870  
107,075  
3,915  
3,915  
3,915  
3,915  
3,777  
53  
61  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,997  
168,849  
169,549  
171,093  
167,333  
9,532  
10,160  
10,845  
12,363  
9,475  
9,432  
10,060  
10,745  
12,263  
9,375  
100  
100  
100  
100  
100  
158,465  
158,689  
158,704  
158,730  
157,858  
158,465  
158,689  
158,704  
158,730  
157,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0