Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,873  
164,749  
168,571  
167,997  
168,849  
32,124  
15,480  
33,759  
32,776  
34,246  
9,492  
10,205  
288  
92  
304  
0  
0  
0  
0  
0  
20,515  
3,146  
31,039  
30,044  
31,297  
154  
294  
591  
710  
694  
1,964  
1,835  
1,842  
1,930  
1,951  
133,748  
149,269  
134,812  
135,222  
134,603  
0  
0  
0  
0  
0  
3,515  
3,561  
3,607  
3,653  
3,700  
0  
0  
0  
0  
0  
130,142  
128,287  
127,852  
127,600  
126,927  
0  
17,307  
3,307  
3,915  
3,915  
91  
114  
46  
53  
61  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,873  
164,749  
168,571  
167,997  
168,849  
6,214  
6,370  
9,681  
9,532  
10,160  
6,114  
6,270  
9,581  
9,432  
10,060  
100  
100  
100  
100  
100  
159,659  
158,379  
158,890  
158,465  
158,689  
159,659  
158,379  
158,890  
158,465  
158,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0