Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,849  
169,549  
171,093  
167,333  
173,244  
34,246  
39,482  
43,307  
56,481  
63,560  
304  
157  
1,560  
285  
8,612  
0  
0  
0  
0  
300  
31,297  
36,397  
38,829  
54,122  
53,125  
694  
910  
1,057  
1,713  
1,230  
1,951  
2,019  
1,861  
361  
292  
134,603  
130,066  
127,785  
110,853  
109,684  
0  
0  
0  
0  
0  
3,700  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
126,927  
126,151  
123,870  
107,075  
105,907  
3,915  
3,915  
3,915  
3,777  
3,777  
61  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,849  
169,549  
171,093  
167,333  
173,244  
10,160  
10,845  
12,363  
9,475  
15,206  
10,060  
10,745  
12,263  
9,375  
15,106  
100  
100  
100  
100  
100  
158,689  
158,704  
158,730  
157,858  
158,038  
158,689  
158,704  
158,730  
157,858  
158,038  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0