Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,056,280  
1,055,641  
1,092,043  
1,070,506  
1,157,661  
506,149  
500,443  
530,403  
501,946  
581,242  
43,134  
14,764  
3,043  
7,612  
4,557  
400  
400  
700  
700  
700  
204,577  
199,024  
225,593  
215,711  
249,284  
235,450  
260,844  
272,019  
250,486  
296,238  
22,588  
25,411  
29,048  
27,437  
30,463  
550,131  
555,198  
561,640  
568,559  
576,419  
6,889  
6,116  
6,116  
6,116  
5,394  
449,097  
449,899  
454,640  
458,159  
462,494  
63,069  
64,947  
66,826  
68,704  
70,582  
16,907  
18,673  
18,916  
18,916  
22,310  
1,560  
1,560  
1,260  
1,260  
1,260  
12,610  
14,002  
13,881  
15,404  
14,378  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,056,280  
1,055,641  
1,092,043  
1,070,506  
1,157,661  
644,709  
645,161  
688,280  
667,732  
746,195  
458,159  
456,255  
496,452  
465,726  
541,665  
186,550  
188,906  
191,828  
202,007  
204,531  
411,571  
410,480  
403,763  
402,774  
411,466  
411,571  
410,480  
403,763  
402,774  
411,466  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0