Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,071,148  
1,157,661  
1,155,733  
1,178,094  
1,118,436  
502,305  
581,242  
574,199  
590,852  
519,228  
7,612  
4,557  
3,754  
18,370  
18,346  
700  
700  
700  
700  
700  
216,070  
249,284  
281,681  
241,904  
216,669  
250,486  
296,238  
262,409  
293,566  
252,503  
27,437  
30,463  
25,655  
36,312  
31,011  
568,843  
576,419  
581,534  
587,242  
599,207  
6,116  
5,394  
5,394  
5,394  
8,693  
458,348  
462,494  
133,846  
133,313  
139,304  
68,704  
70,582  
405,733  
409,463  
407,062  
22,310  
22,310  
19,702  
22,376  
26,369  
1,260  
1,260  
1,260  
0  
0  
12,105  
14,378  
15,599  
16,696  
17,779  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,071,148  
1,157,661  
1,155,733  
1,178,094  
1,118,436  
667,940  
746,195  
745,272  
769,789  
718,666  
468,194  
541,665  
534,148  
536,292  
500,414  
199,747  
204,531  
211,124  
233,497  
218,252  
403,208  
411,466  
410,461  
408,305  
399,770  
403,208  
411,466  
410,461  
408,305  
399,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0