Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,092,043  
1,070,506  
1,157,661  
1,155,733  
1,178,094  
530,403  
501,946  
581,242  
574,199  
590,852  
3,043  
7,612  
4,557  
3,754  
18,370  
700  
700  
700  
700  
700  
225,593  
215,711  
249,284  
281,681  
241,904  
272,019  
250,486  
296,238  
262,409  
293,566  
29,048  
27,437  
30,463  
25,655  
36,312  
561,640  
568,559  
576,419  
581,534  
587,242  
6,116  
6,116  
5,394  
5,394  
5,394  
454,640  
458,159  
462,494  
133,846  
133,313  
66,826  
68,704  
70,582  
405,733  
409,463  
18,916  
18,916  
22,310  
19,702  
22,376  
1,260  
1,260  
1,260  
1,260  
0  
13,881  
15,404  
14,378  
15,599  
16,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,092,043  
1,070,506  
1,157,661  
1,155,733  
1,178,094  
688,280  
667,732  
746,195  
745,272  
769,789  
496,452  
465,726  
541,665  
534,148  
536,292  
191,828  
202,007  
204,531  
211,124  
233,497  
403,763  
402,774  
411,466  
410,461  
408,305  
403,763  
402,774  
411,466  
410,461  
408,305  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0