Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,909,837  
1,911,632  
1,505,193  
1,451,305  
1,372,189  
1,704,026  
1,496,722  
1,355,780  
1,303,475  
1,235,863  
8,311  
93,405  
122,226  
147,969  
17,830  
459,326  
372,057  
233,792  
298,588  
355,985  
1,235,495  
1,030,234  
999,242  
856,417  
861,328  
0  
0  
0  
0  
0  
893  
1,025  
520  
501  
721  
205,811  
414,911  
149,413  
147,830  
136,325  
61,412  
60,411  
35,102  
34,836  
34,836  
5,794  
6,200  
6,614  
4,953  
5,294  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
137,046  
346,732  
104,360  
104,360  
92,560  
1,560  
1,567  
3,337  
3,681  
3,635  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,909,837  
1,911,632  
1,505,193  
1,451,305  
1,372,189  
1,228,398  
1,244,151  
918,826  
882,060  
830,728  
1,098,628  
1,106,651  
759,666  
797,660  
746,328  
129,770  
137,500  
159,160  
84,400  
84,400  
681,439  
667,481  
586,368  
569,245  
541,461  
681,439  
667,481  
586,368  
569,245  
541,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0