Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,404  
258,821  
247,196  
217,256  
191,480  
332,243  
212,324  
195,957  
187,885  
161,993  
264,166  
206,473  
190,511  
184,333  
157,448  
68,077  
5,851  
5,445  
3,552  
4,545  
62,161  
46,496  
51,240  
29,371  
29,488  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
5,213  
5,540  
1,504  
1,619  
1,735  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
34,948  
18,956  
25,736  
3,752  
3,753  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,404  
258,821  
247,196  
217,256  
191,480  
108,089  
74,919  
68,376  
43,970  
23,706  
23,689  
40,519  
18,376  
43,970  
23,706  
84,400  
34,400  
50,000  
0  
0  
286,314  
183,902  
178,820  
173,286  
167,774  
286,314  
183,902  
178,820  
173,286  
167,774  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0