Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,792  
394,404  
258,821  
247,196  
217,256  
372,671  
332,243  
212,324  
195,957  
187,885  
365,240  
264,166  
206,473  
190,511  
184,333  
7,431  
68,077  
5,851  
5,445  
3,552  
70,122  
62,161  
46,496  
51,240  
29,371  
30,000  
22,000  
22,000  
22,000  
22,000  
4,886  
5,213  
5,540  
1,504  
1,619  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,000  
2,000  
35,235  
34,948  
18,956  
25,736  
3,752  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,792  
394,404  
258,821  
247,196  
217,256  
150,919  
108,089  
74,919  
68,376  
43,970  
66,519  
23,689  
40,519  
18,376  
43,970  
84,400  
84,400  
34,400  
50,000  
0  
291,874  
286,314  
183,902  
178,820  
173,286  
291,874  
286,314  
183,902  
178,820  
173,286  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0