Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,034  
87,344  
91,110  
96,668  
92,702  
27,547  
29,977  
64,504  
69,544  
49,803  
2,012  
1,891  
1,056  
1,668  
2,063  
0  
0  
0  
0  
0  
16,002  
18,124  
38,793  
39,550  
33,961  
9,505  
9,931  
24,295  
28,068  
13,765  
29  
30  
360  
258  
13  
55,486  
57,367  
26,606  
27,124  
42,899  
14,000  
14,000  
14,000  
13,218  
14,000  
26,998  
28,878  
12,459  
13,706  
14,281  
0  
0  
0  
0  
0  
14,341  
14,341  
0  
0  
14,341  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
147  
147  
200  
277  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,034  
87,344  
91,110  
96,668  
92,702  
13,607  
15,158  
17,264  
19,524  
15,393  
13,607  
15,158  
17,264  
19,524  
15,253  
0  
0  
0  
0  
140  
69,427  
72,186  
73,846  
77,144  
77,308  
69,427  
72,186  
73,846  
77,144  
77,308  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0