Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
95,119  
97,183  
102,670  
93,806  
97,153  
80,101  
39,253  
63,128  
39,600  
45,335  
785  
2,202  
15,777  
3,617  
2,332  
0  
0  
0  
0  
0  
50,643  
28,480  
31,472  
22,034  
24,340  
28,383  
7,802  
15,050  
13,312  
16,622  
291  
769  
828  
636  
2,042  
15,018  
57,930  
39,543  
54,206  
51,818  
0  
0  
0  
14,000  
14,000  
14,870  
18,056  
20,068  
20,865  
22,875  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
39,650  
19,226  
18,795  
14,389  
0  
0  
0  
0  
0  
147  
224  
249  
546  
554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
95,119  
97,183  
102,670  
93,806  
97,153  
17,848  
17,651  
22,478  
16,438  
18,627  
17,848  
17,651  
22,478  
15,916  
17,913  
0  
0  
0  
523  
714  
77,271  
79,532  
80,192  
77,368  
78,527  
77,271  
79,532  
80,192  
77,368  
78,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0