Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,668  
92,702  
95,119  
97,183  
102,670  
69,544  
49,803  
80,101  
39,253  
63,128  
1,668  
2,063  
785  
2,202  
15,777  
0  
0  
0  
0  
0  
39,550  
33,961  
50,643  
28,480  
31,472  
28,068  
13,765  
28,383  
7,802  
15,050  
258  
13  
291  
769  
828  
27,124  
42,899  
15,018  
57,930  
39,543  
13,218  
14,000  
0  
0  
0  
13,706  
14,281  
14,870  
18,056  
20,068  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,341  
0  
39,650  
19,226  
0  
0  
0  
0  
0  
200  
277  
147  
224  
249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,668  
92,702  
95,119  
97,183  
102,670  
19,524  
15,393  
17,848  
17,651  
22,478  
19,524  
15,253  
17,848  
17,651  
22,478  
0  
140  
0  
0  
0  
77,144  
77,308  
77,271  
79,532  
80,192  
77,144  
77,308  
77,271  
79,532  
80,192  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0