Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh (TTT: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
519,337  
517,565  
414,244  
427,606  
429,068  
394,357  
384,948  
272,220  
277,404  
265,677  
126,049  
178,573  
96,348  
160,999  
203,705  
82,020  
12,519  
10,519  
1,653  
38,032  
179,403  
183,470  
153,643  
102,209  
12,680  
3,485  
5,645  
10,270  
10,200  
8,560  
3,400  
4,742  
1,440  
2,344  
2,700  
124,980  
132,617  
142,024  
150,202  
163,391  
900  
900  
900  
900  
900  
115,623  
127,927  
137,123  
145,778  
158,100  
0  
0  
0  
0  
0  
2,797  
542  
398  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,660  
3,247  
3,603  
3,524  
4,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
519,337  
517,565  
414,244  
427,606  
429,068  
31,801  
41,353  
9,481  
22,638  
29,776  
31,393  
40,935  
9,000  
22,125  
29,221  
408  
418  
481  
513  
555  
487,537  
476,211  
404,763  
404,968  
399,292  
484,070  
471,477  
401,504  
400,009  
393,259  
3,466  
4,735  
3,259  
4,959  
6,033  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0