Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,516  
489,716  
476,952  
525,762  
524,130  
269,806  
344,495  
248,528  
357,108  
344,746  
49,447  
7,694  
38,153  
8,020  
31,943  
0  
0  
0  
0  
0  
122,546  
247,224  
121,203  
259,814  
223,858  
97,079  
89,370  
89,165  
87,148  
86,672  
734  
208  
7  
2,125  
2,274  
189,711  
145,221  
228,424  
168,654  
179,384  
34,203  
34,200  
116,639  
116,639  
126,639  
66,447  
35,381  
35,999  
41,682  
42,628  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
176  
89,017  
75,576  
75,717  
9,517  
9,517  
44  
64  
69  
640  
423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,516  
489,716  
476,952  
525,762  
524,130  
66,360  
84,429  
77,920  
100,512  
123,363  
47,500  
84,429  
77,920  
100,512  
123,363  
18,860  
0  
0  
0  
0  
393,157  
405,287  
399,031  
425,250  
400,768  
393,157  
405,287  
399,031  
425,250  
400,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0