Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành (TTH: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,716  
476,952  
525,762  
524,130  
527,061  
344,495  
248,528  
357,108  
344,746  
357,626  
7,694  
38,153  
8,020  
31,943  
22,505  
0  
0  
0  
0  
0  
247,224  
121,203  
259,814  
223,858  
233,924  
89,370  
89,165  
87,148  
86,672  
99,540  
208  
7  
2,125  
2,274  
1,658  
145,221  
228,424  
168,654  
179,384  
169,435  
34,200  
116,639  
116,639  
126,639  
116,639  
35,381  
35,999  
41,682  
42,628  
42,285  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
176  
176  
176  
75,576  
75,717  
9,517  
9,517  
9,517  
64  
69  
640  
423  
818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,716  
476,952  
525,762  
524,130  
527,061  
84,429  
77,920  
100,512  
123,363  
137,015  
84,429  
77,920  
100,512  
123,363  
137,015  
0  
0  
0  
0  
0  
405,287  
399,031  
425,250  
400,768  
390,046  
405,287  
399,031  
425,250  
400,768  
390,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0