Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,532,616  
2,706,331  
2,645,329  
2,394,546  
2,545,850  
1,429,467  
1,622,425  
1,923,171  
1,918,070  
2,058,774  
140,783  
199,771  
235,376  
126,811  
60,015  
105,598  
51,351  
73,092  
131,824  
84,292  
309,632  
469,353  
560,777  
540,759  
551,925  
847,238  
879,882  
1,039,321  
1,094,199  
1,338,131  
26,216  
22,068  
14,605  
24,476  
24,410  
1,103,149  
1,083,906  
722,158  
476,477  
487,076  
38,313  
38,285  
38,713  
37,154  
37,755  
307,623  
311,206  
288,735  
284,160  
287,749  
0  
0  
0  
0  
0  
29,191  
28,887  
22,621  
36,631  
37,851  
186,529  
163,307  
139,234  
112,562  
115,952  
541,494  
542,221  
232,856  
5,970  
7,769  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,532,616  
2,706,331  
2,645,329  
2,394,546  
2,545,850  
2,659,464  
2,660,928  
2,625,690  
2,304,146  
2,482,830  
1,927,396  
1,929,404  
1,894,129  
1,776,888  
1,955,115  
732,068  
731,524  
731,561  
527,258  
527,715  
-126,848  
45,403  
19,639  
90,400  
63,020  
-126,880  
45,371  
19,607  
90,368  
62,989  
32  
32  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0