Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,652,315  
2,645,329  
2,394,546  
2,545,850  
3,277,397  
1,632,305  
1,923,171  
1,918,070  
2,058,774  
2,552,831  
247,481  
235,376  
126,811  
60,015  
89,307  
58,507  
73,092  
131,824  
84,292  
62,089  
415,345  
560,777  
540,759  
551,925  
827,157  
888,604  
1,039,321  
1,094,199  
1,338,131  
1,550,532  
22,368  
14,605  
24,476  
24,410  
23,747  
1,020,010  
722,158  
476,477  
487,076  
724,566  
38,445  
38,713  
37,154  
37,755  
38,586  
311,100  
288,735  
284,160  
287,749  
452,853  
0  
0  
0  
0  
0  
28,887  
22,621  
36,631  
37,851  
41,880  
109,463  
139,234  
112,562  
115,952  
113,715  
532,117  
232,856  
5,970  
7,769  
77,532  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,652,315  
2,645,329  
2,394,546  
2,545,850  
3,277,397  
2,577,884  
2,625,690  
2,304,146  
2,482,830  
3,181,193  
1,846,260  
1,894,129  
1,776,888  
1,955,115  
2,653,562  
731,624  
731,561  
527,258  
527,715  
527,631  
74,431  
19,639  
90,400  
63,020  
96,204  
74,399  
19,607  
90,368  
62,989  
96,173  
32  
32  
32  
32  
32  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0