Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TTD: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
295,645  
284,446  
286,885  
274,838  
274,327  
97,421  
86,955  
112,557  
102,349  
101,222  
24,128  
19,885  
34,206  
27,268  
37,570  
0  
0  
0  
0  
0  
33,737  
28,560  
34,384  
35,638  
22,844  
38,388  
36,850  
42,435  
37,785  
39,673  
1,169  
1,661  
1,533  
1,658  
1,134  
198,224  
197,491  
174,327  
172,489  
173,106  
378  
378  
378  
266  
266  
186,950  
185,048  
162,008  
161,828  
162,648  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,896  
12,065  
11,941  
10,394  
10,191  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
295,645  
284,446  
286,885  
274,838  
274,327  
70,704  
59,990  
77,934  
59,138  
60,236  
70,657  
59,900  
77,892  
58,849  
60,101  
47  
90  
42  
289  
136  
224,942  
224,456  
208,951  
215,700  
214,091  
224,942  
224,456  
208,951  
215,700  
214,091  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0