Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,960,265  
1,981,467  
1,940,616  
1,937,662  
1,942,002  
394,378  
421,953  
376,765  
370,305  
375,678  
12,282  
6,431  
8,965  
15,257  
4,330  
254,163  
247,748  
229,745  
244,831  
242,431  
65,692  
86,581  
74,841  
59,487  
63,519  
47,012  
65,670  
39,213  
34,339  
50,157  
15,229  
15,523  
24,001  
16,391  
15,240  
1,565,887  
1,559,514  
1,563,851  
1,567,358  
1,566,324  
90  
15  
15  
15  
15  
139,508  
143,491  
147,411  
232,177  
234,684  
71,653  
71,653  
71,653  
0  
0  
47,650  
46,094  
34,833  
26,449  
25,298  
1,291,953  
1,279,041  
1,290,533  
1,292,838  
1,290,082  
15,033  
19,220  
19,406  
15,879  
16,246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,960,265  
1,981,467  
1,940,616  
1,937,662  
1,942,002  
134,357  
157,529  
119,732  
102,000  
110,392  
127,273  
150,596  
112,666  
97,020  
101,903  
7,084  
6,933  
7,066  
4,981  
8,490  
1,825,907  
1,823,938  
1,820,884  
1,835,662  
1,831,610  
1,825,907  
1,823,938  
1,820,884  
1,835,662  
1,831,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0