Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,942,002  
1,996,185  
2,019,639  
2,020,709  
2,039,933  
375,678  
423,931  
445,175  
440,688  
442,655  
4,330  
6,920  
17,858  
29,059  
17,149  
242,431  
235,794  
235,733  
234,683  
234,683  
63,519  
103,071  
98,063  
95,461  
92,493  
50,157  
65,109  
75,317  
64,906  
85,546  
15,240  
13,037  
18,204  
16,580  
12,785  
1,566,324  
1,572,255  
1,574,464  
1,580,021  
1,597,278  
15  
15  
15  
5  
5  
234,684  
239,075  
242,427  
248,997  
235,605  
0  
0  
0  
0  
0  
25,298  
24,734  
24,205  
23,414  
38,862  
1,290,082  
1,289,213  
1,289,268  
1,290,364  
1,308,031  
16,246  
11,177  
10,187  
8,557  
5,769  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
8,040  
8,362  
8,683  
9,005  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,942,002  
1,996,185  
2,019,639  
2,020,709  
2,039,933  
110,392  
176,543  
197,629  
189,042  
185,109  
101,903  
166,665  
187,287  
169,518  
159,301  
8,490  
9,878  
10,342  
19,524  
25,809  
1,831,610  
1,819,642  
1,822,010  
1,831,667  
1,854,824  
1,831,610  
1,819,642  
1,822,010  
1,831,667  
1,854,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0