Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
513,776  
569,095  
507,319  
504,655  
501,728  
88,109  
172,421  
174,667  
164,853  
154,182  
19,728  
47,167  
95,829  
87,728  
99,847  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
46,762  
103,240  
54,879  
55,569  
30,119  
15,996  
15,718  
18,703  
16,111  
18,574  
622  
1,296  
257  
445  
642  
425,667  
396,673  
332,652  
339,802  
347,545  
1,140  
647  
647  
661  
661  
302,127  
308,534  
310,267  
317,622  
325,556  
0  
0  
0  
0  
0  
25,818  
13,738  
12,674  
11,993  
11,707  
83,497  
58,500  
0  
0  
0  
13,087  
15,255  
9,065  
9,526  
9,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
513,776  
569,095  
507,319  
504,655  
501,728  
276,784  
279,057  
266,212  
268,277  
256,088  
154,199  
156,452  
134,756  
139,543  
127,405  
122,586  
122,604  
131,456  
128,734  
128,683  
236,992  
290,038  
241,108  
236,378  
245,640  
236,992  
290,038  
241,105  
236,372  
245,631  
0  
0  
3  
6  
9  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0