Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (TNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
501,728  
500,024  
497,536  
488,556  
484,068  
154,182  
134,617  
143,966  
127,983  
117,079  
99,847  
76,530  
62,195  
51,055  
26,212  
5,000  
15,229  
15,225  
15,221  
45,218  
30,119  
26,867  
46,265  
44,847  
28,917  
18,574  
15,564  
20,223  
16,674  
16,402  
642  
427  
58  
186  
331  
347,545  
365,407  
353,570  
360,573  
366,989  
661  
15,960  
655  
537  
537  
325,556  
332,846  
339,224  
346,623  
354,005  
0  
0  
0  
0  
0  
11,707  
8,019  
5,534  
5,401  
5,372  
0  
0  
0  
0  
0  
9,622  
8,582  
8,157  
8,012  
7,076  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
501,728  
500,024  
497,536  
488,556  
484,068  
256,088  
257,418  
249,316  
244,609  
232,556  
127,405  
128,685  
112,577  
107,076  
91,824  
128,683  
128,733  
136,738  
137,533  
140,733  
245,640  
242,606  
248,220  
243,946  
251,512  
245,631  
242,594  
248,205  
243,928  
251,491  
9  
12  
15  
18  
21  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0