Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,852  
303,128  
386,823  
370,762  
310,390  
174,177  
168,015  
149,759  
133,521  
122,742  
1,661  
598  
4,356  
2,270  
1,193  
0  
0  
0  
0  
0  
144,522  
139,455  
117,452  
102,992  
95,296  
26,829  
26,764  
26,694  
27,037  
25,142  
1,165  
1,198  
1,257  
1,222  
1,111  
135,675  
135,113  
237,065  
237,241  
187,648  
119,134  
119,134  
235,210  
235,210  
170,210  
1,554  
1,704  
1,855  
2,005  
2,156  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,987  
14,274  
0  
0  
15,256  
0  
0  
0  
25  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,852  
303,128  
386,823  
370,762  
310,390  
39,591  
33,024  
102,651  
86,738  
41,988  
38,712  
32,075  
101,634  
85,628  
40,671  
879  
948  
1,018  
1,110  
1,317  
270,261  
270,104  
284,172  
284,024  
268,403  
270,261  
270,104  
284,172  
284,024  
268,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0