Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
312,084  
309,852  
303,128  
386,823  
370,762  
191,546  
174,177  
168,015  
149,759  
133,521  
342  
1,661  
598  
4,356  
2,270  
0  
0  
0  
0  
0  
163,168  
144,522  
139,455  
117,452  
102,992  
26,853  
26,829  
26,764  
26,694  
27,037  
1,183  
1,165  
1,198  
1,257  
1,222  
120,538  
135,675  
135,113  
237,065  
237,241  
119,134  
119,134  
119,134  
235,210  
235,210  
1,404  
1,554  
1,704  
1,855  
2,005  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,987  
14,274  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
312,084  
309,852  
303,128  
386,823  
370,762  
42,899  
39,591  
33,024  
102,651  
86,738  
42,089  
38,712  
32,075  
101,634  
85,628  
810  
879  
948  
1,018  
1,110  
269,185  
270,261  
270,104  
284,172  
284,024  
269,185  
270,261  
270,104  
284,172  
284,024  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0