Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
310,390  
367,047  
358,426  
359,196  
366,829  
122,742  
129,490  
135,787  
136,946  
144,387  
1,193  
1,886  
2,481  
1,765  
3,735  
0  
0  
0  
0  
0  
95,296  
109,197  
119,332  
121,442  
134,229  
25,142  
17,635  
13,239  
12,753  
6,036  
1,111  
773  
737  
985  
387  
187,648  
237,557  
222,639  
222,250  
222,443  
170,210  
235,210  
204,925  
219,579  
219,579  
2,156  
2,306  
2,457  
2,607  
2,758  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,256  
0  
15,201  
0  
0  
26  
41  
57  
64  
106  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
310,390  
367,047  
358,426  
359,196  
366,829  
41,988  
87,855  
87,017  
86,385  
92,563  
40,671  
40,985  
85,285  
84,654  
90,832  
1,317  
46,871  
1,731  
1,731  
1,731  
268,403  
279,192  
271,410  
272,812  
274,266  
268,403  
279,192  
271,410  
272,812  
274,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0