Công ty Cổ phần Tài Nguyên (TNT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,128  
386,823  
370,762  
310,390  
367,047  
168,015  
149,759  
133,521  
122,742  
129,490  
598  
4,356  
2,270  
1,193  
1,886  
0  
0  
0  
0  
0  
139,455  
117,452  
102,992  
95,296  
109,197  
26,764  
26,694  
27,037  
25,142  
17,635  
1,198  
1,257  
1,222  
1,111  
773  
135,113  
237,065  
237,241  
187,648  
237,557  
119,134  
235,210  
235,210  
170,210  
235,210  
1,704  
1,855  
2,005  
2,156  
2,306  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14,274  
0  
0  
15,256  
0  
0  
0  
25  
26  
41  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,128  
386,823  
370,762  
310,390  
367,047  
33,024  
102,651  
86,738  
41,988  
87,855  
32,075  
101,634  
85,628  
40,671  
40,985  
948  
1,018  
1,110  
1,317  
46,871  
270,104  
284,172  
284,024  
268,403  
279,192  
270,104  
284,172  
284,024  
268,403  
279,192  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0