Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,462  
509,689  
564,335  
518,485  
413,975  
472,955  
360,965  
420,838  
377,779  
270,518  
8,330  
9,024  
28,460  
14,020  
5,861  
0  
0  
0  
0  
0  
206,567  
141,077  
183,064  
152,593  
134,133  
218,386  
167,742  
173,697  
178,528  
107,515  
39,671  
43,122  
35,617  
32,639  
23,009  
156,507  
148,724  
143,497  
140,705  
143,457  
0  
0  
0  
0  
0  
153,366  
133,985  
137,877  
138,481  
141,690  
84  
99  
113  
127  
141  
2,386  
13,905  
5,507  
2,097  
1,626  
0  
0  
0  
0  
0  
670  
735  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,462  
509,689  
564,335  
518,485  
413,975  
436,270  
328,930  
375,433  
335,303  
245,396  
429,040  
324,071  
375,433  
333,881  
243,974  
7,230  
4,859  
0  
1,422  
1,422  
193,192  
180,759  
188,902  
183,182  
168,579  
193,192  
180,759  
188,902  
183,182  
168,579  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0