Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
596,769  
629,462  
509,689  
564,335  
518,485  
443,639  
472,955  
360,965  
420,838  
377,779  
18,518  
8,330  
9,024  
28,460  
14,020  
0  
0  
0  
0  
0  
175,121  
206,567  
141,077  
183,064  
152,593  
206,705  
218,386  
167,742  
173,697  
178,528  
43,296  
39,671  
43,122  
35,617  
32,639  
153,130  
156,507  
148,724  
143,497  
140,705  
0  
0  
0  
0  
0  
150,050  
153,366  
133,985  
137,877  
138,481  
70  
84  
99  
113  
127  
2,404  
2,386  
13,905  
5,507  
2,097  
0  
0  
0  
0  
0  
605  
670  
735  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
596,769  
629,462  
509,689  
564,335  
518,485  
405,195  
436,270  
328,930  
375,433  
335,303  
394,621  
429,040  
324,071  
375,433  
333,881  
10,574  
7,230  
4,859  
0  
1,422  
191,574  
193,192  
180,759  
188,902  
183,182  
191,574  
193,192  
180,759  
188,902  
183,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0