Công ty Cổ phần Thép Nhà Bè - VNSTEEL (TNB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,689  
564,335  
518,485  
413,975  
425,015  
360,965  
420,838  
377,779  
270,518  
277,789  
9,024  
28,460  
14,020  
5,861  
4,256  
0  
0  
0  
0  
0  
141,077  
183,064  
152,593  
134,133  
134,195  
167,742  
173,697  
178,528  
107,515  
115,806  
43,122  
35,617  
32,639  
23,009  
23,532  
148,724  
143,497  
140,705  
143,457  
147,226  
0  
0  
0  
0  
0  
133,985  
137,877  
138,481  
141,690  
145,457  
99  
113  
127  
141  
155  
13,905  
5,507  
2,097  
1,626  
1,614  
0  
0  
0  
0  
0  
735  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,689  
564,335  
518,485  
413,975  
425,015  
328,930  
375,433  
335,303  
245,396  
251,249  
324,071  
375,433  
333,881  
243,974  
248,406  
4,859  
0  
1,422  
1,422  
2,844  
180,759  
188,902  
183,182  
168,579  
173,766  
180,759  
188,902  
183,182  
168,579  
173,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0