CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,104,125  
3,180,559  
3,090,005  
3,210,786  
3,128,418  
882,084  
871,250  
890,709  
953,932  
1,029,962  
356,596  
261,017  
222,352  
325,402  
278,010  
58,139  
106,826  
140,348  
84,428  
198,030  
440,450  
476,029  
500,467  
516,411  
517,070  
6,229  
6,843  
6,686  
8,165  
6,648  
20,671  
20,535  
20,856  
19,525  
30,204  
2,222,041  
2,309,309  
2,199,296  
2,256,854  
2,098,456  
13,220  
14,428  
14,037  
11,761  
8,357  
996,355  
1,003,285  
984,607  
825,585  
777,542  
60,690  
57,372  
62,446  
56,437  
57,994  
6,544  
14,836  
19,390  
173,786  
168,302  
1,057,722  
1,141,799  
1,034,253  
1,148,491  
1,020,963  
87,510  
77,589  
84,564  
40,795  
65,297  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,104,125  
3,180,559  
3,090,005  
3,210,786  
3,128,418  
1,248,893  
1,461,214  
1,510,003  
1,582,127  
1,506,929  
601,318  
766,031  
661,059  
775,447  
631,345  
647,575  
695,183  
848,944  
806,679  
875,584  
1,855,232  
1,719,345  
1,580,002  
1,628,659  
1,621,489  
1,855,232  
1,719,345  
1,580,002  
1,628,659  
1,621,489  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0