CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,205,657  
3,090,005  
3,210,786  
3,128,418  
3,022,515  
903,356  
890,709  
953,932  
1,029,962  
1,046,625  
232,198  
222,352  
325,402  
278,010  
408,884  
123,137  
140,348  
84,428  
198,030  
112,218  
522,338  
500,467  
516,411  
517,070  
492,743  
6,693  
6,686  
8,165  
6,648  
6,709  
18,990  
20,856  
19,525  
30,204  
26,071  
2,302,301  
2,199,296  
2,256,854  
2,098,456  
1,975,891  
12,617  
14,037  
11,761  
8,357  
11,499  
1,005,592  
984,607  
825,585  
777,542  
780,941  
55,617  
62,446  
56,437  
57,994  
58,674  
14,836  
19,390  
173,786  
168,302  
83,876  
1,135,111  
1,034,253  
1,148,491  
1,020,963  
955,407  
78,528  
84,564  
40,795  
65,297  
85,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,205,657  
3,090,005  
3,210,786  
3,128,418  
3,022,515  
1,495,528  
1,510,003  
1,582,127  
1,506,929  
1,465,264  
737,755  
661,059  
775,447  
631,345  
737,079  
757,773  
848,944  
806,679  
875,584  
728,185  
1,710,130  
1,580,002  
1,628,659  
1,621,489  
1,557,252  
1,710,130  
1,580,002  
1,628,659  
1,621,489  
1,557,252  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0