CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX (TMS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,201,130  
3,104,125  
3,180,559  
3,090,005  
3,210,786  
955,817  
882,084  
871,250  
890,709  
953,932  
404,275  
356,596  
261,017  
222,352  
325,402  
67,241  
58,139  
106,826  
140,348  
84,428  
461,868  
440,450  
476,029  
500,467  
516,411  
5,293  
6,229  
6,843  
6,686  
8,165  
17,140  
20,671  
20,535  
20,856  
19,525  
2,245,313  
2,222,041  
2,309,309  
2,199,296  
2,256,854  
21,663  
13,220  
14,428  
14,037  
11,761  
1,003,224  
996,355  
1,003,285  
984,607  
825,585  
59,813  
60,690  
57,372  
62,446  
56,437  
21,495  
6,544  
14,836  
19,390  
173,786  
1,049,346  
1,057,722  
1,141,799  
1,034,253  
1,148,491  
89,771  
87,510  
77,589  
84,564  
40,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,201,130  
3,104,125  
3,180,559  
3,090,005  
3,210,786  
1,318,358  
1,248,893  
1,461,214  
1,510,003  
1,582,127  
738,247  
601,318  
766,031  
661,059  
775,447  
580,111  
647,575  
695,183  
848,944  
806,679  
1,882,772  
1,855,232  
1,719,345  
1,580,002  
1,628,659  
1,882,772  
1,855,232  
1,719,345  
1,580,002  
1,628,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0