Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long (TLT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
311,519  
 
 
 
 
136,004  
 
 
 
 
768  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
47,073  
 
 
 
 
85,074  
 
 
 
 
3,090  
 
 
 
 
175,515  
 
 
 
 
408  
 
 
 
 
121,142  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,482  
 
 
 
 
10,000  
 
 
 
 
9,484  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
311,519  
 
 
 
 
257,581  
 
 
 
 
221,558  
 
 
 
 
36,023  
 
 
 
 
53,938  
 
 
 
 
53,938  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0