Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,114,502  
1,138,515  
1,132,700  
1,016,360  
1,008,538  
423,303  
435,171  
420,313  
369,717  
402,907  
64,353  
83,110  
174,840  
116,772  
119,955  
178,000  
181,000  
96,000  
112,320  
136,098  
66,999  
60,652  
39,821  
30,922  
45,419  
112,857  
110,366  
109,637  
108,856  
100,042  
1,094  
42  
15  
848  
1,393  
691,199  
703,345  
712,387  
646,643  
605,631  
101  
101  
1,851  
1,851  
2,302  
28,330  
29,536  
30,748  
31,829  
41,720  
243,165  
209,200  
186,471  
194,812  
202,902  
6,664  
46,778  
61,747  
39,982  
25,667  
259,475  
279,760  
290,268  
233,129  
193,286  
153,464  
137,970  
141,302  
145,041  
139,755  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,114,502  
1,138,515  
1,132,700  
1,016,360  
1,008,538  
357,225  
367,525  
357,382  
345,125  
360,277  
91,460  
106,002  
95,808  
88,116  
96,588  
265,764  
261,523  
261,575  
257,009  
263,688  
757,277  
770,990  
775,318  
671,235  
648,261  
757,277  
770,990  
775,318  
671,235  
648,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0