Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TIX: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,147,163  
1,114,502  
1,138,515  
1,132,700  
1,016,360  
441,436  
423,303  
435,171  
420,313  
369,717  
76,000  
64,353  
83,110  
174,840  
116,772  
180,000  
178,000  
181,000  
96,000  
112,320  
74,659  
66,999  
60,652  
39,821  
30,922  
109,781  
112,857  
110,366  
109,637  
108,856  
996  
1,094  
42  
15  
848  
705,727  
691,199  
703,345  
712,387  
646,643  
0  
101  
101  
1,851  
1,851  
22,653  
28,330  
29,536  
30,748  
31,829  
268,821  
243,165  
209,200  
186,471  
194,812  
0  
6,664  
46,778  
61,747  
39,982  
262,401  
259,475  
279,760  
290,268  
233,129  
151,852  
153,464  
137,970  
141,302  
145,041  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,147,163  
1,114,502  
1,138,515  
1,132,700  
1,016,360  
363,456  
357,225  
367,525  
357,382  
345,125  
111,350  
91,460  
106,002  
95,808  
88,116  
252,106  
265,764  
261,523  
261,575  
257,009  
783,707  
757,277  
770,990  
775,318  
671,235  
783,707  
757,277  
770,990  
775,318  
671,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0