Công ty Cổ phần TIE (TIE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,333  
312,152  
289,443  
257,818  
270,367  
78,591  
71,067  
64,484  
178,323  
189,030  
2,612  
11,734  
9,184  
111,859  
125,122  
3  
3  
1,013  
1,013  
1,013  
39,369  
32,638  
19,117  
26,832  
35,000  
29,775  
20,189  
27,927  
31,677  
22,733  
6,832  
6,504  
7,244  
6,943  
5,163  
163,742  
241,085  
224,960  
79,495  
81,337  
0  
0  
967  
1,017  
1,017  
50,429  
61,884  
51,229  
33,273  
34,045  
0  
0  
11,917  
11,917  
11,917  
90  
90  
90  
90  
90  
111,669  
71,520  
50,224  
31,460  
32,467  
1,554  
107,592  
110,534  
1,739  
1,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,333  
312,152  
289,443  
257,818  
270,367  
36,712  
100,768  
73,482  
27,372  
36,605  
36,712  
100,768  
73,482  
27,372  
36,605  
0  
0  
0  
0  
0  
205,620  
211,384  
215,962  
230,446  
233,763  
205,620  
211,384  
215,962  
230,446  
233,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0