Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,216  
81,723  
100,225  
85,589  
66,188  
48,843  
56,274  
75,580  
60,343  
40,467  
4,241  
8,951  
4,624  
7,872  
6,213  
0  
0  
0  
0  
0  
13,627  
13,390  
19,584  
14,805  
11,999  
30,438  
33,180  
49,103  
36,361  
22,030  
536  
753  
2,269  
1,304  
226  
25,374  
25,449  
24,645  
25,247  
25,721  
0  
0  
0  
0  
0  
10,365  
10,699  
11,040  
11,377  
11,730  
12,969  
13,121  
13,273  
13,426  
13,578  
1,996  
1,537  
116  
98  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
43  
91  
216  
345  
412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,216  
81,723  
100,225  
85,589  
66,188  
36,800  
45,071  
58,958  
44,464  
25,790  
36,800  
45,071  
58,958  
44,464  
25,790  
0  
0  
0  
0  
0  
37,416  
36,652  
41,267  
41,125  
40,398  
37,416  
36,652  
41,267  
41,125  
40,398  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0