Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,225  
85,589  
66,188  
67,854  
88,503  
75,580  
60,343  
40,467  
42,025  
49,542  
4,624  
7,872  
6,213  
4,864  
4,984  
0  
0  
0  
0  
0  
19,584  
14,805  
11,999  
11,136  
13,888  
49,103  
36,361  
22,030  
25,719  
30,012  
2,269  
1,304  
226  
306  
658  
24,645  
25,247  
25,721  
25,829  
38,961  
0  
0  
0  
0  
0  
11,040  
11,377  
11,730  
11,586  
11,319  
13,273  
13,426  
13,578  
13,718  
22,303  
116  
98  
0  
0  
4,733  
0  
0  
0  
0  
0  
216  
345  
412  
525  
605  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,225  
85,589  
66,188  
67,854  
88,503  
58,958  
44,464  
25,790  
27,768  
54,270  
58,958  
44,464  
25,790  
27,768  
45,795  
0  
0  
0  
0  
8,475  
41,267  
41,125  
40,398  
40,086  
34,233  
41,267  
41,125  
40,398  
40,086  
34,233  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0