Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà (THS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
83,844  
67,885  
74,216  
81,723  
100,225  
56,697  
41,389  
48,843  
56,274  
75,580  
2,666  
5,059  
4,241  
8,951  
4,624  
0  
0  
0  
0  
0  
13,663  
9,365  
13,627  
13,390  
19,584  
38,454  
26,733  
30,438  
33,180  
49,103  
1,914  
232  
536  
753  
2,269  
27,147  
26,496  
25,374  
25,449  
24,645  
0  
0  
0  
0  
0  
14,318  
13,482  
10,365  
10,699  
11,040  
12,665  
12,817  
12,969  
13,121  
13,273  
0  
0  
1,996  
1,537  
116  
0  
0  
0  
0  
0  
165  
196  
43  
91  
216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
83,844  
67,885  
74,216  
81,723  
100,225  
47,704  
29,630  
36,800  
45,071  
58,958  
47,704  
29,630  
36,800  
45,071  
58,958  
0  
0  
0  
0  
0  
36,140  
38,255  
37,416  
36,652  
41,267  
36,140  
38,255  
37,416  
36,652  
41,267  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0