Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
787,299  
776,160  
767,079  
758,532  
829,667  
615,727  
604,555  
594,481  
585,024  
655,013  
1,054  
4,295  
1,534  
1,560  
858  
166,885  
167,752  
167,319  
167,463  
167,029  
433,211  
416,848  
412,462  
402,366  
477,532  
6,114  
6,397  
5,665  
7,297  
4,632  
8,463  
9,262  
7,501  
6,338  
4,962  
171,572  
171,605  
172,598  
173,507  
174,654  
100  
100  
100  
100  
100  
4,025  
4,095  
4,179  
4,179  
4,321  
124,793  
125,665  
126,537  
127,409  
128,280  
583  
0  
0  
0  
0  
36,370  
37,371  
37,371  
37,371  
37,371  
5,701  
4,373  
4,411  
4,449  
4,581  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
787,299  
776,160  
767,079  
758,532  
829,667  
905,945  
894,276  
882,114  
870,870  
937,892  
868,226  
856,489  
844,293  
821,402  
888,351  
37,719  
37,787  
37,821  
49,469  
49,541  
-118,646  
-118,116  
-115,036  
-112,339  
-108,225  
-118,646  
-118,116  
-115,036  
-112,339  
-108,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0