Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
790,967  
787,299  
776,160  
767,079  
758,532  
621,481  
615,727  
604,555  
594,481  
585,024  
468  
1,054  
4,295  
1,534  
1,560  
165,728  
166,885  
167,752  
167,319  
167,463  
439,160  
433,211  
416,848  
412,462  
402,366  
4,485  
6,114  
6,397  
5,665  
7,297  
11,640  
8,463  
9,262  
7,501  
6,338  
169,486  
171,572  
171,605  
172,598  
173,507  
100  
100  
100  
100  
100  
4,214  
4,025  
4,095  
4,179  
4,179  
123,922  
124,793  
125,665  
126,537  
127,409  
583  
583  
0  
0  
0  
36,370  
36,370  
37,371  
37,371  
37,371  
4,297  
5,701  
4,373  
4,411  
4,449  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
790,967  
787,299  
776,160  
767,079  
758,532  
932,885  
905,945  
894,276  
882,114  
870,870  
895,522  
868,226  
856,489  
844,293  
821,402  
37,363  
37,719  
37,787  
37,821  
49,469  
-141,918  
-118,646  
-118,116  
-115,036  
-112,339  
-141,918  
-118,646  
-118,116  
-115,036  
-112,339  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0