Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (TH1: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
755,024  
799,475  
790,967  
787,299  
776,160  
586,227  
630,669  
621,481  
615,727  
604,555  
442  
317  
468  
1,054  
4,295  
165,294  
165,728  
165,728  
166,885  
167,752  
406,420  
452,106  
439,160  
433,211  
416,848  
1,980  
860  
4,485  
6,114  
6,397  
12,090  
11,658  
11,640  
8,463  
9,262  
168,797  
168,806  
169,486  
171,572  
171,605  
100  
100  
100  
100  
100  
5,238  
4,153  
4,214  
4,025  
4,095  
122,178  
123,050  
123,922  
124,793  
125,665  
0  
875  
583  
583  
0  
36,370  
36,370  
36,370  
36,370  
37,371  
4,911  
4,259  
4,297  
5,701  
4,373  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
755,024  
799,475  
790,967  
787,299  
776,160  
925,692  
951,163  
932,885  
905,945  
894,276  
888,623  
914,029  
895,522  
868,226  
856,489  
37,070  
37,134  
37,363  
37,719  
37,787  
-170,668  
-151,687  
-141,918  
-118,646  
-118,116  
-170,668  
-151,687  
-141,918  
-118,646  
-118,116  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0