Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,530  
 
 
 
 
122,827  
 
 
 
 
2,719  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
102,001  
 
 
 
 
17,547  
 
 
 
 
559  
 
 
 
 
182,703  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,226  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
31,896  
 
 
 
 
135,248  
 
 
 
 
13,333  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,530  
 
 
 
 
20,730  
 
 
 
 
20,101  
 
 
 
 
629  
 
 
 
 
284,799  
 
 
 
 
284,799  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0