Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang (TGG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
308,755  
302,594  
309,836  
298,266  
298,782  
126,869  
75,453  
82,675  
146,811  
147,156  
297  
2,928  
1,287  
4,074  
7,575  
0  
0  
0  
0  
0  
110,736  
57,296  
67,690  
126,077  
124,615  
15,510  
14,922  
13,543  
16,146  
14,590  
326  
307  
156  
514  
377  
181,886  
227,141  
227,161  
151,455  
151,626  
0  
0  
0  
0  
0  
2,725  
2,881  
3,038  
3,338  
3,523  
0  
0  
0  
0  
0  
31,308  
31,192  
30,657  
30,556  
30,449  
134,346  
179,475  
179,779  
103,779  
103,779  
13,506  
13,593  
13,688  
13,782  
13,875  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
308,755  
302,594  
309,836  
298,266  
298,782  
23,042  
17,873  
25,280  
15,263  
16,391  
21,367  
16,361  
23,418  
13,044  
14,246  
1,675  
1,513  
1,862  
2,219  
2,145  
285,713  
284,721  
284,556  
283,002  
282,392  
285,713  
284,721  
284,556  
283,002  
282,392  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0