Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
526,028  
476,703  
518,451  
553,977  
520,551  
344,688  
298,881  
332,708  
372,909  
339,701  
16,964  
21,700  
36,772  
11,030  
13,591  
21,541  
26,541  
26,666  
31,708  
31,708  
159,296  
143,292  
172,419  
193,894  
131,385  
125,887  
85,094  
76,079  
112,923  
141,678  
21,000  
22,255  
20,771  
23,355  
21,340  
181,340  
177,822  
185,743  
181,068  
180,849  
254  
252  
6,797  
5,326  
5,524  
117,941  
119,878  
122,567  
123,363  
121,370  
0  
0  
0  
0  
0  
17,000  
16,282  
15,245  
11,050  
48,281  
5,000  
0  
0  
0  
0  
41,144  
41,410  
41,134  
41,330  
5,675  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
526,028  
476,703  
518,451  
553,977  
520,551  
333,205  
281,628  
313,440  
353,199  
329,076  
252,603  
197,312  
224,366  
261,930  
236,080  
80,602  
84,316  
89,074  
91,269  
92,997  
192,823  
195,075  
205,010  
200,778  
191,474  
192,823  
195,075  
205,010  
200,778  
191,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0