Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
582,704  
525,708  
476,703  
518,451  
553,977  
407,200  
344,454  
298,881  
332,708  
372,909  
16,256  
16,964  
21,700  
36,772  
11,030  
29,541  
21,541  
26,541  
26,666  
31,708  
219,648  
159,097  
143,292  
172,419  
193,894  
115,765  
125,853  
85,094  
76,079  
112,923  
25,990  
20,999  
22,255  
20,771  
23,355  
175,504  
181,254  
177,822  
185,743  
181,068  
256  
174  
252  
6,797  
5,326  
117,145  
118,017  
119,878  
122,567  
123,363  
0  
0  
0  
0  
0  
17,495  
16,918  
16,282  
15,245  
11,050  
0  
5,000  
0  
0  
0  
40,608  
41,144  
41,410  
41,134  
41,330  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
582,704  
525,708  
476,703  
518,451  
553,977  
381,274  
334,766  
281,628  
313,440  
353,199  
306,710  
270,396  
197,312  
224,366  
261,930  
74,564  
64,370  
84,316  
89,074  
91,269  
201,430  
190,942  
195,075  
205,010  
200,778  
201,430  
190,942  
195,075  
205,010  
200,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0