Công ty cổ phần Trang (TFC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
438,714  
488,316  
582,704  
525,708  
476,703  
332,561  
393,686  
407,200  
344,454  
298,881  
29,806  
24,384  
16,256  
16,964  
21,700  
29,736  
29,736  
29,541  
21,541  
26,541  
179,198  
256,600  
219,648  
159,097  
143,292  
89,596  
68,236  
115,765  
125,853  
85,094  
4,225  
14,729  
25,990  
20,999  
22,255  
106,154  
94,630  
175,504  
181,254  
177,822  
67,884  
52,874  
256  
174  
252  
28,165  
28,846  
117,145  
118,017  
119,878  
0  
0  
0  
0  
0  
9  
18  
17,495  
16,918  
16,282  
5,784  
8,421  
0  
5,000  
0  
4,311  
4,470  
40,608  
41,144  
41,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
438,714  
488,316  
582,704  
525,708  
476,703  
235,206  
279,047  
381,274  
334,766  
281,628  
229,820  
273,356  
306,710  
270,396  
197,312  
5,386  
5,691  
74,564  
64,370  
84,316  
203,508  
209,269  
201,430  
190,942  
195,075  
203,508  
209,269  
201,430  
190,942  
195,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0