Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,538  
390,995  
384,910  
361,275  
353,108  
121,907  
139,343  
125,249  
109,042  
93,755  
53,700  
59,155  
52,792  
52,038  
44,479  
36,273  
36,000  
26,000  
16,130  
15,130  
9,869  
21,646  
26,916  
20,989  
11,526  
15,067  
16,667  
15,508  
15,426  
13,083  
6,997  
5,876  
4,033  
4,459  
9,536  
254,631  
251,652  
259,661  
252,233  
259,354  
0  
0  
0  
0  
0  
243,553  
232,827  
240,128  
234,964  
246,400  
0  
0  
0  
0  
0  
8,119  
15,972  
16,506  
14,882  
11,074  
0  
0  
0  
0  
0  
2,958  
2,852  
3,027  
2,388  
1,880  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,538  
390,995  
384,910  
361,275  
353,108  
228,325  
249,725  
248,083  
213,532  
211,307  
153,402  
167,431  
165,789  
124,806  
123,149  
74,923  
82,294  
82,294  
88,726  
88,159  
148,212  
141,270  
136,827  
147,743  
141,801  
148,212  
141,270  
136,827  
147,743  
141,801  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0