Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
390,995  
384,910  
361,275  
353,108  
380,945  
139,343  
125,249  
109,042  
93,755  
117,283  
59,155  
52,792  
52,038  
44,479  
44,285  
36,000  
26,000  
16,130  
15,130  
23,130  
21,646  
26,916  
20,989  
11,526  
17,323  
16,667  
15,508  
15,426  
13,083  
14,363  
5,876  
4,033  
4,459  
9,536  
18,182  
251,652  
259,661  
252,233  
259,354  
263,663  
0  
0  
0  
0  
0  
232,827  
240,128  
234,964  
246,400  
252,974  
0  
0  
0  
0  
0  
15,972  
16,506  
14,882  
11,074  
9,248  
0  
0  
0  
0  
0  
2,852  
3,027  
2,388  
1,880  
1,441  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
390,995  
384,910  
361,275  
353,108  
380,945  
249,725  
248,083  
213,532  
211,307  
244,197  
167,431  
165,789  
124,806  
123,149  
149,591  
82,294  
82,294  
88,726  
88,159  
94,606  
141,270  
136,827  
147,743  
141,801  
136,749  
141,270  
136,827  
147,743  
141,801  
136,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0