Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
384,910  
361,275  
353,108  
380,945  
371,714  
125,249  
109,042  
93,755  
117,283  
97,592  
52,792  
52,038  
44,479  
44,285  
42,738  
26,000  
16,130  
15,130  
23,130  
11,130  
26,916  
20,989  
11,526  
17,323  
14,384  
15,508  
15,426  
13,083  
14,363  
10,786  
4,033  
4,459  
9,536  
18,182  
18,554  
259,661  
252,233  
259,354  
263,663  
274,122  
0  
0  
0  
0  
0  
240,128  
234,964  
246,400  
252,974  
267,767  
0  
0  
0  
0  
0  
16,506  
14,882  
11,074  
9,248  
4,868  
0  
0  
0  
0  
0  
3,027  
2,388  
1,880  
1,441  
1,487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
384,910  
361,275  
353,108  
380,945  
371,714  
248,083  
213,532  
211,307  
244,197  
236,914  
165,789  
124,806  
123,149  
149,591  
134,687  
82,294  
88,726  
88,159  
94,606  
102,228  
136,827  
147,743  
141,801  
136,749  
134,799  
136,827  
147,743  
141,801  
136,749  
134,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0