Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
474,232  
421,758  
376,538  
390,995  
384,910  
231,362  
173,278  
121,907  
139,343  
125,249  
99,533  
54,423  
53,700  
59,155  
52,792  
87,214  
85,273  
36,273  
36,000  
26,000  
24,226  
15,931  
9,869  
21,646  
26,916  
16,136  
14,959  
15,067  
16,667  
15,508  
4,253  
2,692  
6,997  
5,876  
4,033  
242,870  
248,480  
254,631  
251,652  
259,661  
0  
0  
0  
0  
0  
229,465  
234,231  
243,553  
232,827  
240,128  
0  
0  
0  
0  
0  
10,786  
11,673  
8,119  
15,972  
16,506  
0  
0  
0  
0  
0  
2,620  
2,576  
2,958  
2,852  
3,027  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
474,232  
421,758  
376,538  
390,995  
384,910  
330,687  
263,521  
228,325  
249,725  
248,083  
260,345  
189,235  
153,402  
167,431  
165,789  
70,343  
74,286  
74,923  
82,294  
82,294  
143,545  
158,238  
148,212  
141,270  
136,827  
143,545  
158,238  
148,212  
141,270  
136,827  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0