Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,471,814  
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
1,361,460  
717,575  
617,397  
617,553  
347,321  
594,283  
3,043  
3,170  
3,655  
1,888  
3,672  
0  
0  
0  
0  
0  
249,987  
267,507  
441,849  
129,469  
162,210  
398,199  
287,395  
112,924  
181,506  
382,500  
66,346  
59,324  
59,125  
34,458  
45,900  
754,239  
809,731  
718,453  
743,056  
767,177  
69,328  
68,347  
63,915  
62,961  
62,961  
338,497  
367,600  
334,137  
327,996  
344,107  
0  
0  
0  
0  
0  
156  
155  
155  
0  
0  
9,810  
6,540  
6,540  
9,810  
9,810  
336,448  
367,091  
313,708  
342,290  
350,300  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,471,814  
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
1,361,460  
1,159,655  
1,053,974  
971,669  
749,136  
1,011,945  
955,851  
826,170  
773,991  
601,536  
840,180  
203,804  
227,803  
197,678  
147,600  
171,765  
312,158  
373,154  
364,337  
341,241  
349,515  
312,158  
373,154  
364,337  
330,662  
338,082  
0  
0  
0  
10,579  
11,432  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0