Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
1,361,460  
1,357,590  
617,397  
617,553  
347,321  
594,283  
551,237  
3,170  
3,655  
1,888  
3,672  
2,289  
0  
0  
0  
0  
0  
267,507  
441,849  
129,469  
162,210  
211,119  
287,395  
112,924  
181,506  
382,500  
295,284  
59,324  
59,125  
34,458  
45,900  
42,545  
809,731  
718,453  
743,056  
767,177  
806,353  
68,347  
63,915  
62,961  
62,961  
62,047  
367,600  
334,137  
327,996  
344,107  
366,692  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
155  
0  
0  
0  
6,540  
6,540  
9,810  
9,810  
12,425  
367,091  
313,708  
342,290  
350,300  
365,189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
1,361,460  
1,357,590  
1,053,974  
971,669  
749,136  
1,011,945  
1,005,610  
826,170  
773,991  
601,536  
840,180  
809,844  
227,803  
197,678  
147,600  
171,765  
195,766  
373,154  
364,337  
341,241  
349,515  
351,980  
373,154  
364,337  
330,662  
338,082  
339,694  
0  
0  
10,579  
11,432  
12,286  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0