Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - VINACOMIN (TDN: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,634,591  
1,440,340  
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
647,558  
696,909  
617,397  
617,553  
347,321  
2,513  
3,043  
3,170  
3,655  
1,888  
0  
0  
0  
0  
0  
247,043  
229,210  
267,507  
441,849  
129,469  
318,420  
398,310  
287,395  
112,924  
181,506  
79,583  
66,346  
59,324  
59,125  
34,458  
987,033  
743,430  
809,731  
718,453  
743,056  
69,328  
69,328  
68,347  
63,915  
62,961  
557,167  
327,689  
367,600  
334,137  
327,996  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
156  
155  
155  
0  
9,810  
9,810  
6,540  
6,540  
9,810  
350,572  
336,448  
367,091  
313,708  
342,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,634,591  
1,440,340  
1,427,128  
1,336,006  
1,090,376  
1,319,125  
1,128,332  
1,053,974  
971,669  
749,136  
1,008,104  
932,220  
826,170  
773,991  
601,536  
311,022  
196,112  
227,803  
197,678  
147,600  
315,465  
312,008  
373,154  
364,337  
341,241  
315,465  
312,008  
373,154  
364,337  
330,662  
0  
0  
0  
0  
10,579  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0