Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,193,176  
5,345,451  
5,019,131  
5,027,571  
4,692,028  
2,352,375  
3,076,185  
2,751,174  
2,784,816  
2,333,441  
52,987  
90,861  
22,541  
247,364  
145,502  
191,772  
157,214  
175,325  
88,421  
60,782  
961,507  
1,608,213  
1,146,540  
1,347,362  
1,176,545  
976,329  
1,035,190  
1,167,878  
862,369  
768,623  
169,780  
184,708  
238,889  
239,300  
181,989  
2,840,801  
2,269,266  
2,267,957  
2,242,755  
2,358,587  
682,007  
316,220  
320,929  
315,403  
280,279  
469,500  
476,277  
483,440  
490,561  
498,709  
90,825  
91,907  
92,989  
59,750  
60,530  
920,242  
920,132  
918,552  
914,082  
1,097,969  
623,969  
417,280  
398,217  
412,299  
368,102  
39,758  
47,449  
53,831  
50,660  
35,486  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
14,500  
0  
0  
0  
17,513  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,193,176  
5,345,451  
5,019,131  
5,027,571  
4,692,022  
2,639,715  
2,763,648  
2,546,697  
2,553,297  
2,226,781  
2,160,500  
2,344,072  
2,149,423  
2,149,233  
1,754,054  
479,215  
419,575  
397,274  
404,064  
472,727  
2,553,461  
2,581,804  
2,472,434  
2,474,274  
2,465,241  
2,553,461  
2,581,804  
2,472,434  
2,474,274  
2,465,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0