Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (TDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
4,631,152  
4,263,485  
4,041,775  
2,848,994  
 
2,203,116  
1,823,093  
1,910,279  
1,592,673  
 
185,078  
100,514  
100,512  
99,497  
 
28,247  
31,407  
28,051  
28,976  
 
1,136,054  
941,126  
1,155,637  
792,104  
 
741,504  
643,105  
522,920  
551,245  
 
112,233  
106,941  
103,159  
120,852  
 
2,428,035  
2,440,392  
2,131,496  
1,256,321  
 
361,339  
369,925  
297,060  
315,156  
 
505,658  
512,413  
275,989  
82,487  
 
61,310  
80,872  
62,985  
60,487  
 
1,064,067  
1,082,609  
1,076,527  
95  
 
394,972  
372,321  
402,134  
780,965  
 
22,706  
16,559  
16,801  
17,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
17,983  
5,692  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
4,631,152  
4,263,485  
4,041,775  
2,848,994  
 
2,088,756  
1,811,308  
1,592,153  
1,033,188  
 
1,639,229  
1,334,271  
1,177,954  
746,172  
 
449,527  
477,037  
414,200  
287,016  
 
2,542,396  
2,452,177  
2,449,622  
1,815,806  
 
2,542,396  
2,452,177  
2,449,622  
1,815,806  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0