Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
456,084  
437,121  
425,156  
329,069  
361,146  
298,510  
274,683  
309,791  
209,583  
184,770  
2,910  
9,296  
6,864  
4,896  
11,405  
30,000  
30,000  
30,000  
20,000  
18,500  
192,089  
187,246  
180,987  
103,967  
77,724  
69,508  
45,940  
89,404  
80,154  
76,339  
4,003  
2,201  
2,535  
566  
802  
157,574  
162,438  
115,365  
119,486  
176,376  
560  
560  
560  
560  
560  
5,339  
5,654  
5,968  
6,296  
8,602  
0  
0  
0  
0  
0  
3,930  
3,930  
3,930  
3,930  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
147,745  
152,294  
104,906  
108,700  
167,214  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
456,084  
437,121  
425,156  
329,069  
361,146  
260,589  
239,649  
229,103  
133,114  
166,369  
258,414  
237,262  
226,505  
130,305  
163,348  
2,176  
2,387  
2,598  
2,810  
3,021  
195,495  
197,472  
196,053  
195,955  
194,777  
195,495  
197,472  
196,053  
195,955  
194,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0