Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (TDG: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,069  
361,146  
342,092  
315,916  
305,775  
209,583  
184,770  
165,598  
156,993  
156,047  
4,896  
11,405  
13,846  
72,883  
7,547  
20,000  
18,500  
0  
0  
0  
103,967  
77,724  
75,987  
4,013  
73,788  
80,154  
76,339  
74,001  
78,394  
73,898  
566  
802  
1,764  
1,703  
814  
119,486  
176,376  
176,494  
158,923  
149,728  
560  
560  
560  
560  
560  
6,296  
8,602  
6,911  
7,229  
5,068  
0  
0  
0  
0  
0  
3,930  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108,700  
167,214  
169,023  
151,135  
144,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,069  
361,146  
342,092  
315,916  
305,775  
133,114  
166,369  
145,387  
121,756  
112,821  
130,305  
163,348  
145,220  
121,574  
111,186  
2,810  
3,021  
167  
182  
1,635  
195,955  
194,777  
196,706  
194,160  
192,954  
195,955  
194,777  
196,706  
194,160  
192,954  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0