Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,682  
393,593  
313,935  
325,802  
325,444  
294,227  
279,931  
189,085  
193,281  
181,633  
107,999  
161,304  
77,708  
108,575  
131,733  
76,020  
2,000  
0  
0  
36,379  
104,486  
109,609  
105,818  
80,809  
8,068  
3,352  
3,579  
4,778  
2,893  
3,340  
2,371  
3,439  
781  
1,004  
2,113  
107,455  
113,662  
124,850  
132,521  
143,811  
0  
0  
0  
0  
0  
100,392  
111,481  
122,605  
130,678  
141,522  
0  
0  
0  
0  
0  
2,797  
398  
398  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,265  
1,783  
1,846  
1,843  
2,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,682  
393,593  
313,935  
325,802  
325,444  
25,769  
28,844  
9,211  
15,636  
23,782  
25,769  
28,844  
9,211  
15,636  
23,782  
0  
0  
0  
0  
0  
375,913  
364,749  
304,723  
310,166  
301,661  
375,913  
364,749  
304,723  
310,166  
301,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0