Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
368,106  
389,436  
401,682  
393,593  
313,935  
280,141  
290,050  
294,227  
279,931  
189,085  
32,672  
33,614  
107,999  
161,304  
77,708  
120,350  
127,582  
76,020  
2,000  
0  
122,841  
124,374  
104,486  
109,609  
105,818  
3,257  
3,327  
3,352  
3,579  
4,778  
1,021  
1,153  
2,371  
3,439  
781  
87,964  
99,385  
107,455  
113,662  
124,850  
0  
0  
0  
0  
0  
84,897  
90,249  
100,392  
111,481  
122,605  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,594  
2,797  
398  
398  
0  
0  
0  
0  
0  
3,068  
3,543  
4,265  
1,783  
1,846  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
368,106  
389,436  
401,682  
393,593  
313,935  
22,092  
35,905  
25,769  
28,844  
9,211  
22,092  
35,905  
25,769  
28,844  
9,211  
0  
0  
0  
0  
0  
346,014  
353,531  
375,913  
364,749  
304,723  
346,014  
353,531  
375,913  
364,749  
304,723  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0