Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,525  
368,106  
389,436  
401,682  
393,593  
347,708  
280,141  
290,050  
294,227  
279,931  
5,432  
32,672  
33,614  
107,999  
161,304  
85,288  
120,350  
127,582  
76,020  
2,000  
252,508  
122,841  
124,374  
104,486  
109,609  
2,911  
3,257  
3,327  
3,352  
3,579  
1,569  
1,021  
1,153  
2,371  
3,439  
75,817  
87,964  
99,385  
107,455  
113,662  
0  
0  
0  
0  
0  
73,384  
84,897  
90,249  
100,392  
111,481  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,594  
2,797  
398  
0  
0  
0  
0  
0  
2,433  
3,068  
3,543  
4,265  
1,783  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,525  
368,106  
389,436  
401,682  
393,593  
65,867  
22,092  
35,905  
25,769  
28,844  
65,867  
22,092  
35,905  
25,769  
28,844  
0  
0  
0  
0  
0  
357,658  
346,014  
353,531  
375,913  
364,749  
357,658  
346,014  
353,531  
375,913  
364,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0