Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
393,593  
313,935  
325,802  
325,444  
339,620  
279,931  
189,085  
193,281  
181,633  
180,691  
161,304  
77,708  
108,575  
131,733  
126,224  
2,000  
0  
0  
36,379  
36,250  
109,609  
105,818  
80,809  
8,068  
11,097  
3,579  
4,778  
2,893  
3,340  
3,516  
3,439  
781  
1,004  
2,113  
3,605  
113,662  
124,850  
132,521  
143,811  
158,929  
0  
0  
0  
0  
0  
111,481  
122,605  
130,678  
141,522  
156,057  
0  
0  
0  
0  
0  
398  
398  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,783  
1,846  
1,843  
2,290  
2,872  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
393,593  
313,935  
325,802  
325,444  
339,620  
28,844  
9,211  
15,636  
23,782  
37,401  
28,844  
9,211  
15,636  
23,782  
37,401  
0  
0  
0  
0  
0  
364,749  
304,723  
310,166  
301,661  
302,219  
364,749  
304,723  
310,166  
301,661  
302,219  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0