Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,140,803  
1,311,930  
1,363,928  
1,384,472  
1,301,558  
785,099  
943,676  
978,123  
982,942  
871,416  
86,258  
145,373  
130,615  
168,539  
145,646  
11,780  
12,783  
11,564  
1,064  
0  
180,543  
198,243  
185,948  
155,894  
135,172  
474,939  
556,666  
607,198  
610,304  
539,153  
31,580  
30,611  
42,798  
47,142  
51,445  
355,704  
368,253  
385,805  
401,530  
430,142  
17,883  
13,866  
14,007  
7,482  
5,981  
299,198  
318,497  
338,278  
357,879  
376,367  
0  
0  
0  
0  
0  
37,933  
35,372  
32,843  
35,076  
34,804  
0  
0  
0  
0  
11,000  
690  
518  
677  
1,094  
1,991  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,140,803  
1,311,930  
1,363,928  
1,384,472  
1,301,558  
711,188  
832,165  
846,839  
838,177  
741,312  
664,520  
785,497  
800,829  
838,009  
741,144  
46,668  
46,668  
46,010  
168  
168  
429,615  
479,765  
517,088  
546,294  
560,247  
429,615  
479,765  
517,088  
546,294  
560,247  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0