Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
919,827  
1,017,023  
1,062,323  
1,055,465  
1,140,803  
613,797  
698,417  
730,937  
707,956  
785,099  
89,192  
97,621  
83,830  
65,473  
86,258  
0  
20,984  
20,984  
11,780  
11,780  
113,998  
126,863  
149,058  
154,045  
180,543  
386,556  
432,153  
453,401  
448,952  
474,939  
24,050  
20,796  
23,664  
27,705  
31,580  
306,030  
318,605  
331,385  
347,510  
355,704  
16,531  
15,454  
15,468  
17,888  
17,883  
287,434  
302,166  
275,921  
290,611  
299,198  
0  
0  
0  
0  
0  
466  
466  
39,415  
38,505  
37,933  
0  
0  
0  
0  
0  
1,600  
520  
581  
506  
690  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
919,827  
1,017,023  
1,062,323  
1,055,465  
1,140,803  
466,717  
541,487  
630,469  
635,356  
711,188  
449,150  
503,138  
589,033  
591,188  
664,520  
17,567  
38,349  
41,436  
44,168  
46,668  
453,110  
475,535  
431,854  
420,109  
429,615  
453,110  
475,535  
431,854  
420,109  
429,615  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0