Công ty Cổ phần Công Nghiệp Gốm sứ Taicera (TCR: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,055,465  
1,140,803  
1,311,930  
1,363,928  
1,384,472  
707,956  
785,099  
943,676  
978,123  
982,942  
65,473  
86,258  
145,373  
130,615  
168,539  
11,780  
11,780  
12,783  
11,564  
1,064  
154,045  
180,543  
198,243  
185,948  
155,894  
448,952  
474,939  
556,666  
607,198  
610,304  
27,705  
31,580  
30,611  
42,798  
47,142  
347,510  
355,704  
368,253  
385,805  
401,530  
17,888  
17,883  
13,866  
14,007  
7,482  
290,611  
299,198  
318,497  
338,278  
357,879  
0  
0  
0  
0  
0  
38,505  
37,933  
35,372  
32,843  
35,076  
0  
0  
0  
0  
0  
506  
690  
518  
677  
1,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,055,465  
1,140,803  
1,311,930  
1,363,928  
1,384,472  
635,356  
711,188  
832,165  
846,839  
838,177  
591,188  
664,520  
785,497  
800,829  
838,009  
44,168  
46,668  
46,668  
46,010  
168  
420,109  
429,615  
479,765  
517,088  
546,294  
420,109  
429,615  
479,765  
517,088  
546,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0