Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh (TBN: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND