Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,700,940  
1,637,713  
2,035,582  
1,662,185  
1,375,248  
1,578,605  
1,510,082  
1,890,371  
1,516,954  
1,218,811  
163,194  
49,178  
210,766  
119,162  
203,672  
80,000  
285,000  
135,000  
200,000  
200,000  
548,211  
470,199  
663,521  
479,322  
164,733  
755,902  
679,084  
842,799  
686,977  
620,305  
31,298  
26,622  
38,284  
31,493  
30,101  
122,335  
127,631  
145,211  
145,231  
156,437  
1,852  
1,852  
2,040  
2,040  
2,040  
89,299  
85,321  
96,066  
97,666  
100,018  
0  
0  
0  
0  
0  
5,063  
10,144  
7,734  
49  
5,628  
0  
0  
0  
0  
0  
26,121  
30,313  
39,371  
45,476  
48,750  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,700,940  
1,637,713  
2,035,582  
1,662,185  
1,375,248  
1,112,776  
986,907  
1,408,806  
1,089,033  
821,219  
1,098,899  
973,128  
1,392,949  
1,073,309  
804,727  
13,877  
13,779  
15,857  
15,724  
16,493  
588,164  
650,805  
626,776  
573,152  
554,029  
588,164  
650,805  
626,776  
573,152  
554,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0