Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,731,239  
1,520,927  
1,700,940  
1,637,713  
2,035,582  
1,600,638  
1,402,183  
1,578,605  
1,510,082  
1,890,371  
53,963  
76,743  
163,194  
49,178  
210,766  
288,000  
210,000  
80,000  
285,000  
135,000  
672,395  
504,144  
548,211  
470,199  
663,521  
559,791  
584,422  
755,902  
679,084  
842,799  
26,488  
26,875  
31,298  
26,622  
38,284  
130,602  
118,744  
122,335  
127,631  
145,211  
2,394  
1,803  
1,852  
1,852  
2,040  
79,716  
84,727  
89,299  
85,321  
96,066  
0  
0  
0  
0  
0  
5,345  
3,297  
5,063  
10,144  
7,734  
16,370  
6,370  
0  
0  
0  
26,776  
22,548  
26,121  
30,313  
39,371  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,731,239  
1,520,927  
1,700,940  
1,637,713  
2,035,582  
1,054,983  
899,712  
1,112,776  
986,907  
1,408,806  
1,021,795  
886,613  
1,098,899  
973,128  
1,392,949  
33,188  
13,099  
13,877  
13,779  
15,857  
676,257  
621,216  
588,164  
650,805  
626,776  
676,257  
621,216  
588,164  
650,805  
626,776  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0