Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,625,998  
1,731,239  
1,520,927  
1,700,940  
1,637,713  
1,506,863  
1,600,638  
1,402,183  
1,578,605  
1,510,082  
73,033  
53,963  
76,743  
163,194  
49,178  
328,000  
288,000  
210,000  
80,000  
285,000  
567,030  
672,395  
504,144  
548,211  
470,199  
513,273  
559,791  
584,422  
755,902  
679,084  
25,527  
26,488  
26,875  
31,298  
26,622  
119,135  
130,602  
118,744  
122,335  
127,631  
2,394  
2,394  
1,803  
1,852  
1,852  
74,506  
79,716  
84,727  
89,299  
85,321  
0  
0  
0  
0  
0  
5,627  
5,345  
3,297  
5,063  
10,144  
16,370  
16,370  
6,370  
0  
0  
20,237  
26,776  
22,548  
26,121  
30,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,625,998  
1,731,239  
1,520,927  
1,700,940  
1,637,713  
919,915  
1,054,983  
899,712  
1,112,776  
986,907  
886,904  
1,021,795  
886,613  
1,098,899  
973,128  
33,011  
33,188  
13,099  
13,877  
13,779  
706,082  
676,257  
621,216  
588,164  
650,805  
706,082  
676,257  
621,216  
588,164  
650,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0