Công ty Cổ phần Solavina (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,229  
231,056  
235,904  
253,344  
 
158,510  
159,239  
165,755  
244,444  
 
1,567  
2,369  
2,359  
4,620  
 
0  
0  
0  
0  
 
94,582  
146,140  
153,601  
220,357  
 
10,746  
10,677  
9,533  
17,362  
 
51,615  
52  
263  
2,105  
 
71,719  
71,817  
70,149  
8,900  
 
77  
77  
0  
77  
 
35  
43  
46  
1,223  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
97  
 
71,340  
71,340  
70,103  
7,020  
 
268  
358  
0  
484  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,229  
231,056  
235,904  
253,344  
 
9,931  
10,413  
17,275  
31,014  
 
9,931  
10,413  
16,675  
30,514  
 
0  
0  
600  
500  
 
220,298  
220,642  
218,629  
222,329  
 
220,298  
220,642  
218,629  
222,329  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0