Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,073  
230,229  
230,887  
231,056  
235,904  
158,373  
158,510  
159,120  
159,239  
165,755  
1,430  
1,567  
2,215  
2,369  
2,359  
0  
0  
0  
0  
0  
146,143  
146,143  
146,140  
146,140  
153,601  
10,746  
10,746  
10,712  
10,677  
9,533  
54  
54  
53  
52  
263  
71,700  
71,719  
71,767  
71,817  
70,149  
77  
77  
77  
77  
0  
23  
35  
39  
43  
46  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
71,340  
71,340  
71,340  
71,340  
70,103  
261  
268  
312  
358  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,073  
230,229  
230,887  
231,056  
235,904  
9,937  
9,931  
10,413  
10,413  
17,275  
9,937  
9,931  
10,413  
10,413  
16,675  
0  
0  
0  
0  
600  
220,136  
220,298  
220,473  
220,642  
218,629  
220,136  
220,298  
220,473  
220,642  
218,629  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0