Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,445  
276,312  
263,684  
277,041  
285,146  
18,012  
27,304  
9,101  
16,883  
19,414  
7,838  
12,058  
3,224  
1,943  
2,407  
0  
0  
0  
0  
0  
10,174  
15,246  
5,878  
14,940  
17,007  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
243,433  
249,008  
254,583  
260,157  
265,732  
0  
0  
0  
0  
0  
243,433  
249,008  
254,583  
260,157  
265,732  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,445  
276,312  
263,684  
277,041  
285,146  
170,315  
190,368  
186,825  
194,437  
204,711  
129,759  
89,313  
85,770  
108,881  
103,655  
40,556  
101,056  
101,056  
85,556  
101,056  
91,130  
85,944  
76,859  
82,604  
80,436  
91,130  
85,944  
76,859  
82,604  
80,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0