Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,041  
285,146  
288,050  
284,429  
296,281  
16,883  
19,414  
16,743  
7,547  
13,373  
1,943  
2,407  
3,026  
1,059  
2,061  
0  
0  
0  
0  
0  
14,940  
17,007  
13,718  
6,488  
11,312  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
260,157  
265,732  
271,307  
276,881  
282,908  
0  
0  
0  
0  
0  
260,157  
265,732  
271,307  
276,881  
282,208  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,041  
285,146  
288,050  
284,429  
296,281  
194,483  
204,711  
211,542  
214,021  
219,491  
93,427  
103,655  
80,986  
83,465  
88,935  
101,056  
101,056  
130,556  
130,556  
130,556  
82,557  
80,436  
76,509  
70,408  
76,790  
82,557  
80,436  
76,509  
70,408  
76,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0