Công ty cổ phần Thủy điện Sông Vàng (SVH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
285,146  
288,050  
284,429  
296,281  
306,938  
19,414  
16,743  
7,547  
13,373  
18,458  
2,407  
3,026  
1,059  
2,061  
2,360  
0  
0  
0  
0  
0  
17,007  
13,718  
6,488  
11,312  
16,098  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
265,732  
271,307  
276,881  
282,908  
288,480  
0  
0  
0  
0  
0  
265,732  
271,307  
276,881  
282,208  
287,780  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
700  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
285,146  
288,050  
284,429  
296,281  
306,938  
204,711  
211,542  
214,021  
219,491  
230,840  
103,655  
80,986  
83,465  
88,935  
100,285  
101,056  
130,556  
130,556  
130,556  
130,556  
80,436  
76,509  
70,408  
76,790  
76,097  
80,436  
76,509  
70,408  
76,790  
76,097  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0