Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (SVC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,256,383  
4,493,514  
4,734,624  
4,746,363  
4,687,184  
2,080,500  
2,294,447  
2,520,972  
2,554,215  
2,515,351  
317,420  
269,069  
324,049  
235,333  
254,625  
39,332  
40,692  
44,192  
38,723  
38,173  
652,628  
440,030  
704,130  
619,152  
754,029  
1,013,255  
1,462,196  
1,384,167  
1,571,744  
1,399,056  
57,864  
82,460  
64,435  
89,263  
69,468  
2,175,883  
2,199,067  
2,213,651  
2,192,149  
2,171,833  
178,828  
184,128  
174,067  
176,249  
174,983  
482,891  
491,687  
502,796  
495,012  
492,059  
690,110  
696,140  
702,091  
708,201  
714,231  
367,605  
369,198  
366,105  
363,002  
363,094  
415,698  
413,006  
429,569  
410,739  
390,554  
40,751  
44,908  
39,022  
38,946  
36,911  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,256,383  
4,493,514  
4,734,624  
4,746,363  
4,687,184  
2,652,719  
2,863,504  
3,098,224  
3,165,196  
3,155,692  
2,179,652  
2,370,023  
2,580,809  
2,633,994  
2,625,210  
473,067  
493,481  
517,415  
531,203  
530,482  
1,603,664  
1,630,009  
1,636,400  
1,581,167  
1,531,492  
1,603,664  
1,630,009  
1,636,400  
1,581,167  
1,531,492  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0