Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,907  
251,593  
263,753  
279,308  
294,486  
20,890  
19,564  
20,206  
22,501  
26,145  
2,658  
1,067  
957  
1,096  
1,785  
0  
0  
0  
0  
0  
7,777  
6,395  
7,054  
8,428  
9,126  
5,917  
6,644  
6,178  
6,134  
7,658  
4,538  
5,458  
6,016  
6,843  
7,575  
224,018  
232,028  
243,547  
256,807  
268,342  
0  
0  
0  
0  
0  
202,706  
211,215  
219,004  
229,777  
238,783  
0  
0  
0  
0  
0  
1,985  
1,899  
1,849  
1,583  
231  
12,064  
12,064  
12,064  
12,064  
12,064  
7,263  
6,851  
10,630  
13,383  
17,263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,907  
251,593  
263,753  
279,308  
294,486  
114,224  
124,074  
131,420  
142,001  
152,899  
81,163  
91,030  
85,256  
95,841  
78,560  
33,061  
33,044  
46,164  
46,160  
74,339  
130,683  
127,519  
132,333  
137,307  
141,588  
130,683  
127,519  
132,333  
137,307  
141,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0