Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (STW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,616  
263,753  
279,308  
294,486  
381,313  
19,588  
20,206  
22,501  
26,145  
102,057  
1,067  
957  
1,096  
1,785  
79,099  
0  
0  
0  
0  
0  
6,419  
7,054  
8,428  
9,126  
8,434  
6,644  
6,178  
6,134  
7,658  
6,480  
5,458  
6,016  
6,843  
7,575  
8,044  
232,028  
243,547  
256,807  
268,342  
279,256  
0  
0  
0  
0  
0  
211,215  
219,004  
229,777  
238,783  
247,668  
0  
0  
0  
0  
0  
1,899  
1,849  
1,583  
231  
275  
12,064  
12,064  
12,064  
12,064  
12,064  
6,851  
10,630  
13,383  
17,263  
19,249  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,616  
263,753  
279,308  
294,486  
381,313  
124,074  
131,420  
142,001  
152,899  
233,815  
77,848  
85,256  
95,841  
78,560  
158,983  
46,226  
46,164  
46,160  
74,339  
74,832  
127,543  
132,333  
137,307  
141,588  
147,498  
127,543  
132,333  
137,307  
141,588  
147,498  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0