Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,246,665  
2,133,140  
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
990,321  
854,397  
796,338  
949,940  
831,994  
274,910  
157,017  
198,074  
239,924  
261,457  
15,000  
30,000  
0  
0  
0  
122,236  
113,326  
68,507  
166,947  
75,859  
554,992  
507,882  
498,721  
512,753  
453,992  
23,183  
46,172  
31,036  
30,317  
40,686  
1,256,343  
1,278,743  
1,308,351  
1,329,300  
1,272,570  
0  
0  
0  
0  
0  
1,108,609  
1,142,669  
1,146,487  
1,099,311  
1,135,052  
0  
0  
0  
0  
0  
6,642  
1,664  
13,859  
100,927  
7,355  
1,885  
1,885  
2,387  
2,387  
2,175  
139,207  
132,526  
145,619  
126,676  
127,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,246,665  
2,133,140  
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
1,268,385  
1,172,198  
1,194,883  
1,417,156  
1,289,456  
1,012,326  
865,398  
846,600  
993,004  
899,472  
256,058  
306,800  
348,283  
424,152  
389,984  
978,280  
960,942  
909,806  
862,084  
815,108  
978,280  
960,942  
909,806  
862,084  
815,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0