Công ty Cổ phần Sợi thế kỷ (STK: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,133,140  
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
854,397  
796,338  
949,940  
831,994  
631,320  
157,017  
198,074  
239,924  
261,457  
89,579  
30,000  
0  
0  
0  
0  
113,326  
68,507  
166,947  
75,859  
167,447  
507,882  
498,721  
512,753  
453,992  
352,275  
46,172  
31,036  
30,317  
40,686  
22,019  
1,278,743  
1,308,351  
1,329,300  
1,272,570  
1,336,874  
0  
0  
0  
0  
0  
1,142,669  
1,146,487  
1,099,311  
1,135,052  
1,171,075  
0  
0  
0  
0  
0  
1,664  
13,859  
100,927  
7,355  
11,957  
1,885  
2,387  
2,387  
2,175  
27,050  
132,526  
145,619  
126,676  
127,987  
126,791  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,133,140  
2,104,689  
2,279,240  
2,104,564  
1,968,194  
1,172,198  
1,194,883  
1,417,156  
1,289,456  
1,149,677  
865,398  
846,600  
993,004  
899,472  
730,085  
306,800  
348,283  
424,152  
389,984  
419,592  
960,942  
909,806  
862,084  
815,108  
818,517  
960,942  
909,806  
862,084  
815,108  
818,517  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0