Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
145,376  
155,410  
187,685  
186,556  
167,477  
94,063  
103,712  
134,533  
132,843  
114,296  
3,532  
21,398  
11,654  
3,988  
2,980  
2,282  
3,294  
3,225  
2,225  
2,167  
39,577  
41,236  
61,485  
56,669  
62,042  
47,063  
36,001  
57,210  
69,155  
46,384  
1,608  
1,782  
960  
807  
723  
51,313  
51,698  
53,152  
53,713  
53,181  
12  
11  
11  
11  
11  
38,512  
38,331  
39,396  
39,832  
39,288  
0  
0  
0  
0  
0  
940  
940  
940  
940  
2,838  
490  
490  
490  
490  
490  
11,359  
11,926  
12,315  
12,440  
10,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
145,376  
155,410  
187,685  
186,556  
167,477  
37,364  
41,395  
72,358  
77,510  
63,601  
37,364  
41,395  
72,358  
77,510  
63,601  
0  
0  
0  
0  
0  
108,013  
114,014  
115,327  
109,046  
103,875  
108,013  
114,014  
115,327  
109,046  
103,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0