Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (STC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
208,582  
145,376  
155,410  
187,685  
186,556  
158,803  
94,063  
103,712  
134,533  
132,843  
8,723  
3,532  
21,398  
11,654  
3,988  
2,345  
2,282  
3,294  
3,225  
2,225  
72,874  
39,577  
41,236  
61,485  
56,669  
73,541  
47,063  
36,001  
57,210  
69,155  
1,319  
1,608  
1,782  
960  
807  
49,779  
51,313  
51,698  
53,152  
53,713  
12  
12  
11  
11  
11  
37,815  
38,512  
38,331  
39,396  
39,832  
0  
0  
0  
0  
0  
400  
940  
940  
940  
940  
490  
490  
490  
490  
490  
11,062  
11,359  
11,926  
12,315  
12,440  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
208,582  
145,376  
155,410  
187,685  
186,556  
95,226  
37,364  
41,395  
72,358  
77,510  
95,226  
37,364  
41,395  
72,358  
77,510  
0  
0  
0  
0  
0  
113,356  
108,013  
114,014  
115,327  
109,046  
113,356  
108,013  
114,014  
115,327  
109,046  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0