Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,183  
475,034  
439,385  
492,544  
468,945  
352,452  
364,469  
329,253  
380,796  
362,637  
65,442  
89,746  
79,088  
77,839  
66,837  
18,833  
16,479  
13,922  
9,028  
22,919  
78,272  
90,131  
86,504  
86,379  
89,794  
183,987  
163,113  
144,318  
198,432  
175,352  
5,918  
5,001  
5,421  
9,118  
7,735  
106,731  
110,565  
110,131  
111,748  
106,308  
1,972  
1,665  
1,715  
1,738  
1,742  
29,367  
32,073  
31,240  
29,194  
26,945  
56,790  
57,322  
57,854  
61,463  
62,035  
0  
0  
0  
0  
0  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
14,102  
15,004  
14,823  
14,853  
11,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,183  
475,034  
439,385  
492,544  
468,945  
102,610  
130,285  
86,274  
151,427  
122,757  
101,246  
129,159  
85,031  
149,868  
120,737  
1,363  
1,126  
1,243  
1,560  
2,020  
356,573  
344,750  
353,111  
341,117  
346,187  
356,573  
344,750  
353,111  
341,117  
346,187  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0