Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,544  
468,945  
451,721  
454,109  
458,006  
380,796  
362,637  
342,940  
347,338  
344,193  
77,839  
66,837  
83,740  
126,173  
119,855  
9,028  
22,919  
20,594  
5,465  
5,748  
86,379  
89,794  
105,253  
74,296  
80,907  
198,432  
175,352  
130,869  
137,644  
135,694  
9,118  
7,735  
2,484  
3,761  
1,990  
111,748  
106,308  
108,781  
106,770  
113,813  
1,738  
1,742  
1,782  
1,515  
1,399  
29,194  
26,945  
28,397  
27,314  
34,380  
61,463  
62,035  
62,607  
63,179  
63,751  
0  
0  
0  
0  
0  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
4,500  
14,853  
11,085  
11,495  
10,262  
9,782  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,544  
468,945  
451,721  
454,109  
458,006  
151,427  
122,757  
118,199  
120,731  
92,190  
149,868  
120,737  
116,239  
118,860  
90,406  
1,560  
2,020  
1,961  
1,871  
1,785  
341,117  
346,187  
333,522  
333,378  
365,815  
341,117  
346,187  
333,522  
333,378  
365,815  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0