Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
823,437  
806,806  
827,207  
811,274  
827,401  
442,213  
420,596  
434,660  
412,087  
418,380  
79,669  
104,340  
92,236  
78,877  
35,080  
0  
0  
0  
0  
0  
152,561  
105,640  
133,217  
116,814  
120,365  
209,447  
209,687  
208,737  
211,426  
252,525  
536  
930  
470  
4,971  
10,410  
381,224  
386,210  
392,547  
399,187  
409,021  
0  
0  
0  
0  
0  
76,120  
80,993  
84,159  
87,824  
93,889  
0  
0  
0  
0  
0  
7,648  
7,222  
7,315  
6,681  
6,681  
134,274  
134,274  
134,274  
134,274  
135,469  
163,181  
163,721  
166,798  
170,407  
172,982  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
823,437  
806,806  
827,207  
811,274  
827,401  
434,733  
425,468  
466,883  
457,425  
483,935  
151,335  
141,564  
182,472  
172,672  
198,541  
283,398  
283,903  
284,412  
284,753  
285,395  
388,704  
381,338  
360,324  
353,849  
343,466  
388,704  
381,338  
360,324  
353,849  
343,466  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0