Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng (SRC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
827,207  
811,274  
827,401  
846,392  
918,294  
434,660  
412,087  
418,380  
436,066  
502,707  
92,236  
78,877  
35,080  
36,380  
66,096  
0  
0  
0  
0  
0  
133,217  
116,814  
120,365  
108,441  
137,553  
208,737  
211,426  
252,525  
278,193  
286,021  
470  
4,971  
10,410  
13,052  
13,037  
392,547  
399,187  
409,021  
410,326  
415,587  
0  
0  
0  
679  
854  
84,159  
87,824  
93,889  
92,634  
90,022  
0  
0  
0  
0  
0  
7,315  
6,681  
6,681  
7,048  
14,653  
134,274  
134,274  
135,469  
135,469  
135,469  
166,798  
170,407  
172,982  
174,496  
174,588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
827,207  
811,274  
827,401  
846,392  
918,294  
466,883  
457,425  
483,935  
505,741  
563,315  
182,472  
172,672  
198,541  
220,347  
263,074  
284,412  
284,753  
285,395  
285,395  
300,241  
360,324  
353,849  
343,466  
340,651  
354,979  
360,324  
353,849  
343,466  
340,801  
355,098  
0  
0  
0  
-150  
-119  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0