Công ty Cổ phần Tập đoàn SARA (SRB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,173  
 
 
 
 
13,467  
 
 
 
 
1,062  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,244  
 
 
 
 
90  
 
 
 
 
71  
 
 
 
 
54,706  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
7,208  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,055  
 
 
 
 
46,240  
 
 
 
 
203  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,173  
 
 
 
 
1,830  
 
 
 
 
830  
 
 
 
 
1,000  
 
 
 
 
66,343  
 
 
 
 
66,343  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0