Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,020,992  
1,006,135  
984,632  
972,881  
949,826  
863,059  
801,215  
830,720  
818,850  
801,388  
15,135  
1,612  
22,256  
766  
14,312  
0  
0  
0  
0  
0  
824,012  
775,482  
778,671  
790,157  
761,259  
23,653  
23,868  
24,761  
27,618  
24,987  
258  
253  
5,031  
308  
830  
157,933  
204,920  
153,912  
154,031  
148,438  
35,000  
84,552  
35,000  
35,000  
35,000  
62,147  
63,555  
64,798  
66,526  
65,920  
0  
0  
0  
0  
0  
49,944  
45,739  
42,908  
41,077  
36,022  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,338  
1,570  
1,703  
1,925  
1,992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,020,992  
1,006,135  
984,632  
972,881  
949,826  
268,067  
254,987  
234,183  
210,838  
192,057  
244,563  
241,699  
220,246  
200,164  
181,719  
23,504  
13,288  
13,937  
10,674  
10,339  
752,925  
751,148  
750,450  
762,043  
757,769  
752,925  
751,148  
750,450  
762,043  
757,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0