Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2020 Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,048,508  
1,016,433  
1,022,350  
1,020,992  
1,006,135  
862,173  
832,091  
859,083  
863,059  
801,215  
396  
2,869  
2,144  
15,135  
1,612  
0  
0  
0  
0  
0  
817,235  
795,388  
839,509  
824,012  
775,482  
44,195  
33,525  
17,109  
23,653  
23,868  
347  
309  
322  
258  
253  
186,335  
184,342  
163,267  
157,933  
204,920  
55,699  
56,076  
35,000  
35,000  
84,552  
60,107  
59,436  
60,675  
62,147  
63,555  
0  
0  
0  
0  
0  
59,103  
57,233  
55,736  
49,944  
45,739  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,922  
2,093  
2,352  
1,338  
1,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,048,508  
1,016,433  
1,022,350  
1,020,992  
1,006,135  
288,213  
256,887  
264,991  
268,067  
254,987  
270,693  
237,428  
250,159  
244,563  
241,699  
17,520  
19,459  
14,833  
23,504  
13,288  
760,295  
759,546  
757,359  
752,925  
751,148  
760,295  
759,546  
757,359  
752,925  
751,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0