Công ty Cổ phần S.P.M (SPM: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,117  
984,632  
972,881  
949,826  
945,668  
850,748  
830,720  
818,850  
801,388  
805,295  
1,594  
22,256  
766  
14,312  
2,365  
0  
0  
0  
0  
0  
825,034  
778,671  
790,157  
761,259  
772,885  
23,868  
24,761  
27,618  
24,987  
27,863  
253  
5,031  
308  
830  
2,182  
155,368  
153,912  
154,031  
148,438  
140,373  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
35,000  
63,555  
64,798  
66,526  
65,920  
68,141  
0  
0  
0  
0  
0  
45,739  
42,908  
41,077  
36,022  
26,291  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
9,504  
1,570  
1,703  
1,925  
1,992  
1,436  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,117  
984,632  
972,881  
949,826  
945,668  
254,685  
234,183  
210,838  
192,057  
191,182  
236,721  
220,246  
200,164  
181,719  
187,214  
17,964  
13,937  
10,674  
10,339  
3,968  
751,431  
750,450  
762,043  
757,769  
754,486  
751,431  
750,450  
762,043  
757,769  
754,486  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0