Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SON: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
143,812  
148,078  
149,372  
151,003  
153,633  
62,122  
65,295  
65,464  
65,953  
67,621  
6,086  
25,895  
25,228  
21,576  
23,249  
13,000  
0  
0  
0  
0  
34,236  
30,558  
31,328  
35,573  
35,413  
0  
0  
0  
0  
0  
8,800  
8,842  
8,908  
8,805  
8,960  
81,689  
82,783  
83,909  
85,050  
86,012  
1,015  
1,015  
1,015  
1,015  
1,015  
73,344  
74,254  
75,186  
76,117  
77,007  
0  
0  
0  
0  
0  
5,842  
5,842  
5,842  
5,842  
5,842  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488  
1,672  
1,866  
2,075  
2,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
143,812  
148,078  
149,372  
151,003  
153,633  
57,074  
61,402  
62,717  
64,455  
67,154  
34,418  
37,357  
39,267  
41,138  
44,773  
22,656  
24,045  
23,450  
23,317  
22,382  
86,737  
86,676  
86,655  
86,548  
86,479  
86,737  
86,676  
86,655  
86,548  
86,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0