Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,951,364  
17,237,961  
17,079,840  
16,568,998  
16,194,476  
6,090,409  
5,405,165  
5,455,924  
5,296,117  
5,134,930  
1,364,382  
1,143,289  
1,067,286  
1,360,872  
952,364  
2,594,408  
2,243,726  
1,923,441  
1,399,661  
1,515,442  
1,448,706  
1,374,164  
1,563,039  
1,455,875  
1,557,148  
620,475  
581,624  
830,081  
992,794  
1,022,156  
62,439  
62,362  
72,077  
86,916  
87,820  
11,860,955  
11,832,796  
11,623,916  
11,272,881  
11,059,546  
96,987  
98,523  
111,905  
112,368  
98,963  
4,565,817  
4,643,975  
4,219,832  
4,179,733  
4,101,314  
2,448,184  
2,420,937  
2,367,908  
2,113,022  
2,071,210  
2,944,631  
2,803,676  
3,321,703  
3,404,406  
3,322,709  
1,033,711  
1,078,466  
798,987  
797,144  
805,944  
771,626  
787,220  
803,580  
666,208  
659,406  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,951,364  
17,237,961  
17,079,840  
16,568,998  
16,194,476  
10,642,255  
10,287,385  
10,159,335  
9,713,342  
9,264,995  
3,322,979  
3,066,200  
2,521,922  
2,490,315  
2,315,088  
7,319,276  
7,221,184  
7,637,414  
7,223,027  
6,949,907  
7,309,109  
6,950,576  
6,920,505  
6,855,656  
6,929,481  
7,308,551  
6,950,251  
6,827,570  
6,760,029  
6,834,141  
558  
325  
92,935  
95,627  
95,341  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0