Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp (SNZ: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,284,927  
17,952,818  
17,237,961  
17,079,840  
16,568,998  
6,300,638  
6,092,141  
5,405,165  
5,455,924  
5,296,117  
1,138,234  
1,212,953  
1,143,289  
1,067,286  
1,360,872  
2,927,745  
2,745,836  
2,243,726  
1,923,441  
1,399,661  
1,447,565  
1,450,414  
1,374,164  
1,563,039  
1,455,875  
727,393  
620,475  
581,624  
830,081  
992,794  
59,701  
62,463  
62,362  
72,077  
86,916  
11,984,289  
11,860,677  
11,832,796  
11,623,916  
11,272,881  
111,423  
96,987  
98,523  
111,905  
112,368  
4,560,791  
4,565,817  
4,643,975  
4,219,832  
4,179,733  
2,444,880  
2,448,184  
2,420,937  
2,367,908  
2,113,022  
3,046,264  
2,944,452  
2,803,676  
3,321,703  
3,404,406  
1,053,941  
1,033,834  
1,078,466  
798,987  
797,144  
766,991  
771,404  
787,220  
803,580  
666,208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,284,927  
17,952,818  
17,237,961  
17,079,840  
16,568,998  
10,679,412  
10,644,213  
10,287,385  
10,159,335  
9,713,342  
3,337,955  
3,324,936  
3,066,200  
2,521,922  
2,490,315  
7,341,456  
7,319,276  
7,221,184  
7,637,414  
7,223,027  
7,605,515  
7,308,606  
6,950,576  
6,920,505  
6,855,656  
7,604,063  
7,308,047  
6,950,251  
6,827,570  
6,760,029  
1,452  
558  
325  
92,935  
95,627  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0