Công ty Cổ phần Sametel (SMT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,939  
193,248  
183,211  
214,241  
231,109  
164,252  
161,712  
153,343  
182,910  
198,085  
2,702  
2,110  
6,830  
7,347  
4,889  
0  
0  
0  
0  
3,000  
50,728  
43,430  
35,792  
71,661  
101,993  
108,055  
114,054  
109,667  
102,857  
85,918  
2,767  
2,118  
1,053  
1,045  
2,284  
32,687  
31,536  
29,868  
31,330  
33,023  
737  
674  
638  
504  
445  
28,838  
26,084  
27,427  
29,541  
31,304  
0  
0  
0  
0  
0  
1,748  
3,825  
709  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,364  
952  
1,094  
1,285  
1,275  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,939  
193,248  
183,211  
214,241  
231,109  
128,530  
125,879  
107,890  
127,288  
140,260  
128,260  
125,858  
107,779  
127,039  
139,874  
269  
22  
111  
249  
386  
68,410  
67,368  
75,321  
86,953  
90,848  
68,410  
67,368  
75,321  
86,953  
90,848  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0