Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,591,037  
5,735,088  
5,087,045  
5,381,173  
5,713,148  
4,423,804  
4,534,312  
3,875,466  
4,172,616  
4,564,971  
239,993  
298,940  
190,346  
396,523  
402,300  
277,200  
256,690  
238,500  
148,500  
41,178  
1,788,931  
1,952,281  
1,632,934  
1,723,510  
1,838,508  
1,692,930  
1,619,207  
1,406,566  
1,570,762  
1,956,053  
424,750  
407,195  
407,120  
333,321  
326,931  
1,167,233  
1,200,776  
1,211,579  
1,208,556  
1,148,177  
7,533  
10,084  
12,584  
21,253  
21,852  
859,660  
847,631  
862,211  
807,913  
816,947  
55,527  
55,618  
89,343  
61,702  
61,793  
8,079  
67,980  
27,151  
70,241  
15,271  
138,718  
148,847  
149,366  
178,796  
162,506  
97,716  
70,616  
70,925  
68,652  
69,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,591,037  
5,735,088  
5,087,045  
5,381,173  
5,713,148  
4,219,305  
4,405,292  
3,790,733  
3,984,252  
4,349,130  
4,128,748  
4,298,769  
3,689,805  
3,881,673  
4,252,285  
90,558  
106,522  
100,928  
102,579  
96,845  
1,371,731  
1,329,796  
1,296,312  
1,396,921  
1,364,018  
1,371,731  
1,329,796  
1,296,312  
1,396,921  
1,364,018  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0