Công ty Cổ phần đầu tư thương mại SMC (SMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2020 Q4/2019 Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,423,560  
5,112,374  
5,213,557  
5,507,052  
5,735,088  
4,190,121  
3,861,724  
4,040,696  
4,344,587  
4,534,312  
677,572  
596,391  
366,954  
239,986  
298,940  
287,554  
274,460  
324,263  
278,160  
256,690  
1,643,697  
1,464,066  
1,659,393  
1,797,426  
1,952,281  
1,254,778  
1,209,248  
1,349,581  
1,687,503  
1,619,207  
326,520  
317,559  
340,506  
341,513  
407,195  
1,233,439  
1,250,650  
1,172,862  
1,162,465  
1,200,776  
6,727  
5,923  
2,723  
2,713  
10,084  
847,280  
784,934  
795,929  
859,660  
847,631  
55,255  
55,346  
55,436  
55,527  
55,618  
15,710  
73,875  
11,948  
8,079  
67,980  
216,242  
239,114  
215,541  
138,718  
148,847  
92,225  
91,459  
91,284  
97,768  
70,616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,423,560  
5,112,374  
5,213,557  
5,507,052  
5,735,088  
4,074,144  
3,775,926  
3,840,514  
4,140,014  
4,405,292  
3,989,304  
3,704,191  
3,750,009  
4,049,456  
4,298,769  
84,840  
71,736  
90,505  
90,558  
106,522  
1,349,416  
1,336,448  
1,373,043  
1,367,038  
1,329,796  
1,349,416  
1,336,448  
1,373,043  
1,367,038  
1,329,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0