Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
805,436  
793,086  
838,815  
830,325  
804,871  
293,835  
279,918  
303,199  
294,636  
267,014  
52,143  
20,664  
28,664  
11,270  
17,800  
0  
0  
0  
0  
0  
73,778  
71,104  
91,916  
87,672  
79,745  
162,837  
184,747  
179,166  
192,077  
166,432  
5,076  
3,404  
3,452  
3,617  
3,037  
511,601  
513,168  
535,616  
535,689  
537,857  
0  
0  
0  
0  
0  
422,567  
420,567  
443,413  
443,746  
460,584  
8,085  
8,175  
7,642  
7,725  
7,807  
2,875  
4,240  
3,137  
479  
1,337  
19,407  
19,407  
19,407  
19,407  
976  
58,668  
60,779  
62,017  
64,333  
67,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
805,436  
793,086  
838,815  
830,325  
804,871  
330,598  
382,164  
395,496  
350,295  
366,870  
283,684  
335,642  
349,027  
280,223  
297,012  
46,914  
46,523  
46,469  
70,071  
69,858  
474,838  
410,921  
443,319  
480,030  
438,000  
474,838  
410,921  
443,319  
480,030  
438,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0