Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (SMB: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
805,453  
805,436  
793,086  
838,815  
830,325  
277,301  
274,624  
279,918  
303,199  
294,636  
66,251  
52,143  
20,664  
28,664  
11,270  
0  
0  
0  
0  
0  
31,927  
54,568  
71,104  
91,916  
87,672  
173,399  
162,837  
184,747  
179,166  
192,077  
5,724  
5,076  
3,404  
3,452  
3,617  
528,152  
530,812  
513,168  
535,616  
535,689  
0  
0  
0  
0  
0  
441,555  
422,567  
420,567  
443,413  
443,746  
7,995  
8,085  
8,175  
7,642  
7,725  
2,643  
21,511  
4,240  
3,137  
479  
19,407  
19,407  
19,407  
19,407  
19,407  
56,552  
59,242  
60,779  
62,017  
64,333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
805,453  
805,436  
793,086  
838,815  
830,325  
277,099  
330,598  
382,164  
395,496  
350,295  
242,029  
295,991  
335,642  
349,027  
280,223  
35,070  
34,607  
46,523  
46,469  
70,071  
528,354  
474,838  
410,921  
443,319  
480,030  
528,354  
474,838  
410,921  
443,319  
480,030  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0