Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
585,993  
590,624  
584,454  
596,440  
523,908  
355,385  
379,686  
365,947  
377,469  
301,017  
36,984  
37,603  
27,102  
11,819  
27,136  
0  
0  
0  
0  
0  
141,506  
116,203  
36,420  
101,507  
66,051  
167,738  
223,698  
296,409  
263,283  
206,916  
9,157  
2,182  
6,016  
860  
914  
230,608  
210,938  
218,507  
218,971  
222,891  
0  
0  
0  
0  
0  
115,922  
120,842  
125,990  
127,920  
129,915  
0  
0  
0  
0  
0  
10,113  
9,948  
9,741  
6,393  
5,820  
0  
0  
0  
0  
0  
104,574  
80,148  
82,776  
84,658  
87,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
585,993  
590,624  
584,454  
596,440  
523,908  
208,877  
160,160  
174,890  
208,442  
154,510  
208,877  
160,160  
174,890  
208,442  
154,510  
0  
0  
0  
0  
0  
377,116  
430,465  
409,564  
387,998  
369,398  
376,616  
429,715  
409,564  
387,998  
369,398  
500  
750  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0