Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (SKH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
590,624  
584,454  
596,440  
523,908  
535,283  
379,686  
365,947  
377,469  
301,017  
304,986  
37,603  
27,102  
11,819  
27,136  
38,415  
0  
0  
0  
0  
0  
116,203  
36,420  
101,507  
66,051  
86,531  
223,698  
296,409  
263,283  
206,916  
176,589  
2,182  
6,016  
860  
914  
3,451  
210,938  
218,507  
218,971  
222,891  
230,296  
0  
0  
0  
0  
0  
120,842  
125,990  
127,920  
129,915  
135,047  
0  
0  
0  
0  
0  
9,948  
9,741  
6,393  
5,820  
5,683  
0  
0  
0  
0  
0  
80,148  
82,776  
84,658  
87,156  
89,566  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
590,624  
584,454  
596,440  
523,908  
535,283  
160,160  
174,890  
208,442  
154,510  
184,568  
160,160  
174,890  
208,442  
154,510  
184,568  
0  
0  
0  
0  
0  
430,465  
409,564  
387,998  
369,398  
350,714  
429,715  
409,564  
387,998  
369,398  
350,714  
750  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0